Partnerzy serwisu:
Czy w przypadku nieczytelnego podpisu należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów czy do złożenia wyjaśnień?

Pytanie

Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, czy nieczytelny podpis na dwóch załącznikach do oferty jest wykonawcy. Czy w tej sytuacji należy:

1. wezwać do uzupełnienia dwóch załączników, powołując się na czytelność podpisu, czy

2. wezwać do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4, a następnie jeżeli wykonawca potwierdzi, że to nie jego podpis, wezwać do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw?

Inne załączniki zostały podpisane imieniem i nazwiskiem (w tym formularz ofertowy), natomiast parafka podpisu znajduje się na zaświadczeniu z US oraz ZUS i raczej te parafki nie identyfikują wykonawcy.

Odpowiedź

W opisanym przypadku w pierwszej kolejności powinieneś wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) dotyczących złożonych dokumentów. Jeżeli w złożonych wyjaśnieniach wykonawca oświadczy, że na dokumentach, co do których masz wątpliwości, figuruje jego podpis, wówczas możesz poprzestać na tym wyjaśnieniu i uznać dokumenty za złożone prawidłowo. Jeżeli natomiast wykonawca wskaże, że podpis należy do innej osoby, wówczas wezwij go do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) opatrzonych podpisem uprawnionej do tego osoby lub do złożenia stosownego pełnomocnictwa dla osoby, która przedmiotowe dokumenty podpisała.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl