Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które potwierdzać będą między innymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie

Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawę aktualizacji oprogramowania i serwis może postawić warunek przystąpienia do przetargu: posiadanie autoryzacji firmy komputerowej na oprogramowanie, które posiada, oraz na potwierdzenie spełnienia tego warunków załączenie dokumentu posiadania tejże autoryzacji - pkt III.3.1 ogłoszenia?

Odpowiedź

Niestety, nie masz możliwości żądania takiego dokumentu od wykonawcy.

Zamawiający nie ma możliwości, aby w zgodzie z przepisami ustawy Pzp postawić jako warunek udziału w postępowaniu na dostawę aktualizacji oprogramowania posiadanie autoryzacji firmy komputerowej na oprogramowanie, które wykonawca posiada. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które potwierdzać będą między innymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zakres oraz formę dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, określa rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Katalog dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który został określony w rozporządzeniu, jest katalogiem zamkniętym i nie przewiduje takiego dokumentu jak potwierdzenie posiadania autoryzacji. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku dotyczącego uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (którego sposób oceniania określić należy w sekcji III.3.1 ogłoszenia o zamówieniu), są: koncesje, zezwolenia i licencje - dokumentów tych można wymagać w postępowaniach, których przedmiot wymaga od prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie posiadania odpowiednich zezwoleń zgodnie z przepisami prawa, np. licencja uprawniająca do świadczenia usług ochrony mienia; pozwolenia na wywóz i składowanie odpadów, koncesja zezwalająca na obrót paliwami itd. Żaden z tych dokumentów nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie autoryzacji.

Podstawa prawna: art. 22, art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),

§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest specjalista ds. zamówień publicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających

www.portalzp.pl