Partnerzy serwisu:
Ustawodawca nie dopuścił w ustawie żadnego odstępstwa od reguły, jaką jest konieczność dokonania przez zamawiającego poprawy wszystkich rodzajów omyłek.

Pytanie

Czy należy poprawić oczywistą omyłkę rachunkową, w sytuacji gdy oferta wykonawcy i tak podlega odrzuceniu i nie będzie to miało wpływu na wynik postępowania? Z drugiej strony omyłka rachunkowa znajduje się w ofercie z najwyższą ceną i wydaje się, że poprawienie jej jest konieczne, ponieważ informację o ofercie z najwyższą ceną umieszcza się w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, biorąc pod uwagę wszystkie złożone w postępowaniu oferty, nawet te odrzucone .

Odpowiedź

Nie masz możliwości pominięcia przy badaniu złożonych ofert etapu oceny ich poprawności pod względem rachunkowym oraz dokonania ewentualnej poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do dokonania w ofercie poprawy:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych wraz z uwzględnieniem rachunkowych konsekwencji dokonanych poprawek,

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

W tym ostatnim przypadku zamawiający ma dodatkowo obowiązek poinformowania wykonawcy o dokonanej poprawie.

Omyłki zawsze do poprawy

Ustawodawca nie dopuścił w ustawie żadnego odstępstwa od reguły, jaką jest konieczność dokonania przez zamawiającego poprawy wszystkich rodzajów omyłek. Nie jest więc możliwa rezygnacja z poprawienia omyłki rachunkowej, w przypadku kiedy oferta i tak podlega odrzuceniu, nawet jeżeli w Twojej ocenie pozostawienie jej bez poprawy nie będzie miało wpływu na wynik postępowania.

Kiedy nie musisz dokonywać wszystkich czynności?

W niektórych przypadkach ustawodawca rzeczywiście, ze względu na ekonomikę postępowania, zezwolił zamawiającemu na odstąpienie od dokonania pewnych czynności związanych z badaniem i oceną ofert, w przypadku gdyby mimo ich dokonania oferta i tak podlegała odrzuceniu. Wówczas jednak wyraźnie dopuścił możliwość takiego odstępstwa w ustawie. Przykładem jest tu dyspozycja art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający może odstąpić od wezwania wykonawcy do złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, jeżeli mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy i tak podlegałaby odrzuceniu.

Dlaczego trzeba zawsze poprawiać omyłki?

Konieczność poprawienia omyłek rachunkowych w każdej sytuacji jest spowodowana m.in. faktem, że po jej dokonaniu może zmienić się sytuacja wykonawcy w postępowaniu, np. cena jego oferty sprawiająca pierwotnie wrażenie rażąco niskiej po dokonaniu poprawy może okazać się ceną uzasadnioną lub po dokonaniu poprawy może pojawić się po stronie wykonawcy interes prawny do wniesienia środka ochrony prawnej.

Postawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 2, art. 89 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. zastępcą naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej

www.portalzp.pl