Partnerzy serwisu:
Zamawiający może ustalić warunki udziału w postępowaniu w sposób adekwatny dla każdej z części, jak i wyznaczyć różne terminy składania i otwarcia ofert.

Pytanie

Czy jest możliwe, aby termin składania i otwarcia ofert był inny w poszczególnych zadaniach częściowych w ramach jednego postępowania?

Odpowiedź

Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, to może on dla każdej części (zadania) ustalić różne warunki udziału w postępowaniu czy też określić odmienne terminy składania i otwarcia ofert.

Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych jest uprawnieniem zamawiającego. Z uwagi na fakt, że poszczególne części (zadania) nie muszą być tożsame. Zamawiający może ustalić warunki udziału w postępowaniu w sposób adekwatny dla każdej z nich, jak i wyznaczyć różne terminy składania i otwarcia ofert. Pamiętać jednak należy, że wskazane przez zamawiającego terminy składania ofert nie mogą naruszać przepisów ustawy Pzp, tj. nie mogą być krótsze niż minimalne terminy ustawowe. Tym samym - przykładowo - jeśli szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty unijne, to zamawiający, ogłaszając wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, powinien dla każdej części (zadania) wyznaczyć termin nie krótszy niż terminy określone w treści art. 43 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 43 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP

www.portalzp.pl