Partnerzy serwisu:
Standstill to najkrótszy termin, w którym zamawiający jest zobowiązany powstrzymać się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego już po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pytanie

W jakim terminie można zawrzeć umowę na roboty budowlane po wyborze oferty?

Odpowiedź

Termin, o którym mowa w pytaniu, zwany jest terminem standstill. Jest to najkrótszy termin, w którym zamawiający jest zobowiązany powstrzymać się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego już po wyborze najkorzystniejszej oferty. Konieczność wstrzymania się z zawarciem umowy wynika z możliwości zastosowania środków ochrony prawnej (wniesienie w tych terminach odwołania ma taki skutek, że zamawiający nie będzie mógł zawrzeć skutecznie umowy do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy.

Wyjaśnienie

Jak stanowi powołany przepis - art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, co do zasady termin ten jest uzależniony od wartości zamówienia i od sposobu, w jaki zostało przesłane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (mowa o przekazywaniu zawiadomienia za pomocą faksu lub drogi elektronicznej). Nie jest natomiast istotne czy mamy do czynienia z dostawami, usługami czy robotami budowlanymi. Pamiętaj również, że dla robót budowlanych tzw. "próg unijny" wynosi obecnie 5.000.000 euro. W przypadku zamówień o wartości poniżej tego progu, musisz odczekać 5 dni od wyboru oferty do zawarcia umowy, jeżeli przesłał zawiadomienie faksem lub drogą elektroniczną. Natomiast w przypadku zamówień przekraczających wspomniany próg, termin wynosi dni 10.

Jeżeli natomiast wykorzystałeś inny sposób (np. drogę pisemną - pocztę tradycyjną), będzie to odpowiednio 15 i 10 dni.

Poznaj zasady liczenia terminów

Powyższe terminy są liczone zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym. Dzień zdarzenia nie jest wliczany do terminu, po upływie którego możesz zawrzeć umowę. Oznacza to, że dzień przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest pierwszym dniem, a dopiero następny wlicza się do terminu. Termin liczony jest ponadto od dnia wysłania, a nie doręczenia informacji o wyniku postępowania.

Przykład

Jeżeli zamawiający przesłał informację faksem do wykonawców w postępowaniu powyżej progów w dniu 5.05.2012 r., oznacza to, że umowę będzie mógł zawrzeć dopiero 16.05.2012 r

Ustawodawca dopuścił jednak kilka wyjątków od generalnej zasady zawierania umów po upływie określonych w ustawie terminów, przy czym uprawnienie do skrócenia terminu ma charakter fakultatywny. Wyjątki te znajdują się w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b oraz pkt 4.

Kiedy stosujesz standstill ?

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, iż obowiązek zachowania okresu standstill nie zachodzi w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki, gdyż w tym trybie nie mamy do czynienia z klasycznym wyborem najkorzystniejszej oferty. Ponadto brak jest innych wykonawców, którzy mieliby interes w uzyskaniu zamówienia.

Zapamiętaj!

Umowa co do zasady powinna być zawarta przed upływem terminu związania ofertą. Na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą musi wyrazić zgodę wykonawca, którego oferta została wybrana.

Podstawa prawna: art. 94, art. 183 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl