Partnerzy serwisu:
Zmienić lub wycofać ofertę wykonawca może tylko i wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie

Co zrobić w sytuacji, gdy po otwarciu ofert wykonawca zawiadomił nas, że pomylił się w cenie, jego cena jest za niska? Jednocześnie prosi o wycofanie jego oferty z postępowania.

Odpowiedź

Zmienić lub wycofać ofertę wykonawca może tylko i wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Wobec powyższego złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty po upływie termin składania ofert nie może być uznane za skuteczne.

Wyjaśnienie

W Twojej sytuacji przedmiotowa oferta powinna zostać poddana ocenie. Jeżeli zaoferowana cena budzi Twoje wątpliwości, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej, wezwij wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień lub ocena złożonych wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera cenę rażąco niską zobowiązany jesteś dokonać czynności odrzucenia oferty.

Wykonawca może odmówić podpisania umowy?

Natomiast w przypadku, gdy nie zachodzi podejrzenie, że cena oferty jest ceną rażąco niską i oferta jest zgodna z siwz wówczas poddajesz ją punktacji zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Jeżeli uznasz ofertę za najkorzystniejszą, zapraszasz wykonawcę do podpisania umowy. W takiej sytuacji wykonawca ma prawo odmówić podpisania umowy, ale wówczas zatrzymujesz złożone przez niego wadium, jeśli żądałeś jego wniesienia

Podstawa prawna: art. 46 ust. 5, art. 84 ust. 1, art. 90, art. 91, art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członekiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl