Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych nie daje zamawiającym uprawnień do żądania od wykonawców wskazania nazw i adresów podwykonawców. Za ich żądanie grozi kara.

Pytanie

W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zarzut pokontrolny mamy pytanie dotyczące następującego problemu. Żądaliśmy w siwz w II etapie przetargu ograniczonego na roboty budowlane przekazania informacji dotyczącej zakresu prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców . Zamieszczono to w załączniku 2 w tabelce. Tabelka zawiera m.in. nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres robót. Przewidziany był też wariant wykonania własnymi siłami. Kontrolujący potraktował to jako naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wskazując jako przyczynę na nieobowiązkową tabelkę z nazwą podwykonawcy. Otrzymaliśmy karę finansową. Czy jest to słuszne?

Odpowiedź

Masz obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Przepis art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje Tobie uprawnienia do poszerzenia zakresu jego stosowania, poprzez zobowiązanie wykonawców dodatkowo do wskazania nazw i adresów podwykonawców.

W mojej ocenie zatem zarzut kontrolującego jest zasadny, albowiem tak rozszerzony dokument niewątpliwie nie był niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl