Partnerzy serwisu:
W celu porównania ofert przetargowych, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający powinien uwzględnić wszystkie ponoszone koszty usługi, w tym podatek VAT.

Pytanie

W prowadzonym przez naszą jednostkę postępowaniu (usługa w zakresie nadzoru inwestorskiego) została złożona oferta wykonawcy zagranicznego. Przedstawił on w ofercie tylko cenę netto, wpisując stawkę podatku VAT 0% (netto=brutto). Pozostali wykonawcy (niezagraniczni) naliczyli stawkę 23 %. Czy z uwagi na treść art. 91 ust. 3a ustawy Pzp do takiej ceny oferty należy doliczyć stawkę 23 %? Już teraz wiemy, iż oferta ta nie będzie ofertą najkorzystniejszą a po doliczeniu ww. podatku "spadnie" w rankingu ofert na ostatnie miejsce (złożono 7 ofert).

Odpowiedź

W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, powinieneś uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Ciebie koszty usługi, w tym VAT.

Wyjaśnienie

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania Twojego obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty powinieneś doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

Ma to również zastosowanie do przypadków, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, stajesz się podatnikiem podatku VAT. A zatem o zastosowaniu przepisu art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzyga samo powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT po stronie zamawiającego.

W przypadku, gdy po Twojej stronie powstaje obowiązek podatkowy, wówczas doliczasz do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałbyś obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatek VAT w zamówieniach publicznych - dowiedz się więcej!

Masz obowiązek podatkowy czy nie?

Podkreślić należy, że przepis art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych nie uzależnia zastosowania normy w nim wyrażonej od tego, czy dostawca towaru jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej w państwie swojej siedziby, ani też od wysokości stawki tego podatku. A zatem wystarczające dla uznania, iż przepis art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie jest stwierdzenie, że po stronie zamawiającego z tytułu danej usługi lub dostawy powstaje obowiązek podatkowy. O tym kiedy taki przypadek zachodzi rozstrzygają natomiast przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Istotne jest, jakie koszty faktycznie ponosisz

Reasumując, w przypadku kryterium oceny ofert jakim jest cena, dla porównania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, powinieneś brać pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych. A zatem kwotę, którą będziesz musiał zapłacić wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą także podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenie

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt V Ca 2981/04), zgodnie z którym pod pojęciem "ceny" należy na gruncie Prawa zamówień publicznych rozumieć cenę brutto (a więc z naliczonym podatkiem VAT). Taką cenę zamawiający powinien przyjąć na potrzeby oceny i porównania ofert.

Powyższe rozumowanie jest uzasadnione także w świetle art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nakazuje on, żeby zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Brak dokonania opisanych powyżej doliczeń stanowiłby preferowanie wykonawców zagranicznych.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 1 , art. 91 ust. 3a ustawy z 29 stycznia 2010 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko UZP.

www.portalzp.pl