Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba fizyczna, w tym nieprowadząca działalności gospodarczej.

Pytanie

Odbędzie się przetarg na dzieło "Koncepcja...", w którym chcę wziąć udział, jako osoba, która wykonała juz kilka takich dokumentów. Nie prowadzę działalności gospodarczej i nie zamierzam jej prowadzić, jedynie przystąpić do postępowania o zamówienie publiczne jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej. Chcę wykonać tę pracę jednorazowo. Zgodnie z wytycznymi UZP konieczne jest przedstawienie polisy OC w celu potwierdzenia mojej zdolności ekonomicznej do realizacji zamówienia. Niestety nikt w Polsce nie prowadzi ubezpieczenia OC od należytego wykonania dzieła dla osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Jak to rozstrzygnąć? Czy wobec tego można brać udział w procedurze przetargowej jako wykonawca raz lub dwa razy w życiu?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba fizyczna, w tym nieprowadząca działalności gospodarczej (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Z drugiej strony ustawodawca upoważnił zamawiającego do formułowania warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących potencjału ekonomicznego (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), zaś z rozporządzenia w sprawie dokumentów wynika, że warunki te mogą dotyczyć posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Stawianie takiego warunku jest możliwe, o ile jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia i adekwatne do przedmiotu zamówienia, przy czym w istocie, o ile zakwestionowanie wymaganej sumy ubezpieczenia jest możliwe, to skuteczne zakwestionowanie samego faktu posiadania ubezpieczenia jest co najmniej utrudnione.

Wyjaśnienie

Okoliczność, że "nikt w Polsce nie prowadzi ubezpieczenia OC od należytego wykonania dzieła dla osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej" jest okolicznością faktyczną, a nie prawną. Może ona w praktyce uniemożliwić złożenie oferty w postępowaniu, w którym zamawiający wymaga polisy (stawianie takiego warunku przez zamawiającego leży w sferze jego uprawnień, a nie obowiązków). Nie oznacza to jednak braku możliwości udziału w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ogóle.

Do ustalenia jest także okoliczność, czy żaden zakład ubezpieczeń nie może zawrzeć z osobą fizyczną umowy ubezpieczenia "szytej na miarę", która pozwoliłaby na wykazywanie spełniania warunku dotyczącego polisy.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 11, art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka była wiceprezes UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne"

www.portalzp.pl