Partnerzy serwisu:
Brak części szczegółowego kosztorysu ofertowego uniemożliwia zawarcie ważnej umowy z powodu braku możliwości rozliczenia inwestycji.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane wykonawca złożył ofertę i nie załączył do niej kosztorysu ofertowego. Zgodnie z siwz kosztorys ofertowy stanowił integralną część oferty i podstawę wyliczenia ceny ofertowej. Ponadto wynagrodzenie wykonawcy ma być rozliczane kosztorysowo. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, który będzie zawierał faktycznie wykonane ilości robót oraz ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym czy brak kosztorysu ofertowego w tym przypadku może stanowić podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy może powinno się wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, ponieważ mamy cenę ofertową wskazaną w druku oferty tylko brak jest wyliczenia tej ceny?

Odpowiedź

Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest on bowiem dokumentem, o którym mowa w art. 25 ustawy Pzp. Oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

Masz obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli takie wymagane przez Ciebie oświadczenia i dokumenty, ale zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

Kosztorys ofertowy, to nie dokument?

Przepis art. 25 ustawy Pzp mówi o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Ciebie.

Brak wśród nich jest kosztorysu ofertowego.

Skoro z istotnych postanowień umowy wynika, że wynagrodzenie jest kosztorysowe, to brak kosztorysu powoduje niemożność rozliczenia takiej inwestycji. Tym samym podania ceny jedynie na formularzu ofertowym, nie można uznać za wystarczające.

Oferta podlega odrzuceniu!

Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści siwz, a nie jest możliwa poprawa tzw. innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, to należy ją odrzucić. Brak części szczegółowego kosztorysu ofertowego uniemożliwia także zawarcie ważnej umowy z powodu braku możliwości rozliczenia inwestycji.

Podstawa prawna: art. 25, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 2 pkt. 3, art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl