Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo ich dokumenty zawierają błędy.

Pytanie

Czy mogę odrzucić ofertę z powodu braku wpisu o złożonej rękojmi? Kryteria oceny ofert to 90% cena i 10 % rękojmia. Czy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mam obowiązek wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia dokumentów?

Odpowiedź

W Twoim przypadku nie możesz wezwać wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Wyjaśnienie

Jesteś uprawniony i zobowiązany wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Kiedy konieczne jest uzupełnienie dokumentów?

A zatem masz możliwość uzupełnienia jedynie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W opisanej w pytaniu sytuacji nie znajdzie on zastosowania.

Oferta podlega odrzuceniu?

Mając powyższe na uwadze, jeżeli wymagałeś w siwz załączenia do oferty dokumentu, z którego treści wynikać będzie okres udzielonej rękojmi (np. poprzez odpowiedni wpis w formularzu ofertowym), to wówczas powinien przedmiotową ofertę odrzucić.

Podstawę prawną powyższej czynności stanowić będzie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teskt jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl