Partnerzy serwisu:
Zamawiający może, ale nie musi żądać dokumentów od podmiotu trzeciego. Powinno to być jasno określone w siwz.

Pytanie

Jeżeli ktoś udostępnia komuś np. wiedzę i doświadczenie, to jakie dokumenty jest zobowiązany załączyć do oferty w przetargu? Czy dokumenty firmowe takie jak ZUS i US KRS są obowiązkowe i czy za każdym razem musi być załączone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia? Czy dając referencje - kopia referencji musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez tego co daje referencji czy przez wykonawcę składającego ofertę?

Odpowiedź

Zamawiający może, ale nie musi żądać dokumentów od podmiotu trzeciego. Powinno to być jasno określone w siwz. Brak wyraźnego zapisu w siwz, który nakazywałby złożenie dokumentów w odniesieniu do podmiotu trzeciego, oznacza brak takiego obowiązku z Twojej strony.

Wyjaśnienie

Udostępnianie wiedzy i doświadczenia wspomniane w powyższym pytaniu , może mieć miejsce na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim wykonawca może polegać na:

- wiedzy i doświadczeniu,

- potencjale technicznym,

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

- zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W takiej sytuacji zobowiązany jesteś udowodnić zamawiającemu, iż będziesz dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zajrzyj do przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów

W § 1 ust. 1 kpt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów wymienione są dokumenty, o które pytasz (ZUS, US, KRS). Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2. Jeżeli natomiast wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegasz na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9, dotyczącej tych podmiotów. (pkt 3).

Z przytoczonych przepisów wynika w sposób bezsporny, że zamawiający może, ale nie musi żądać tych dokumentów od podmiotu trzeciego. Powinno to być jasno określone w siwz. Brak wyraźnego zapisu w siwz, który nakazywałby złożenie dokumentów w odniesieniu do podmiotu trzeciego, oznacza brak takiego obowiązku ze strony wykonawcy.

Kto poświadcza kopie dokumentów?

Natomiast odpowiedź na pytanie, kto potwierdza zgodność z oryginałem kopię referencji należy odnieść się do § 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Wynika niego, iż dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oryginał dokumentu, wystawiony przez podmiot trzeci, pozostaje w dyspozycji wykonawcy, który do oferty załącza kopię poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 b, art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), § 1 ust. 1 kpt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226 poz. 1817). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl