Partnerzy serwisu:
W przypadku wykonawców zagranicznych zamawiający ma obowiązek żądać złożenia przez nich odpowiedników dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych.

Pytanie

Zamierzamy opublikować ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jaki zapis w siwz powinnam zamieścić odnośnie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitą? Jakich dokumentów należy od nich żądać? Czy w ogłoszeniu publikowanym w Biuletynie ZP muszę zaznaczyć wszystkie możliwości wymienione w pkt III. 4.3.1)

Odpowiedź

W przypadku wykonawców zagranicznych masz obowiązek żądać złożenia przez nich odpowiedników dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możesz żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy możesz żądać dokumentów wymienionych enumeratywnie w pkt od 1 do 6 niniejszego ustępu. Są to:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenia z odpowiedniego rejestru,

- zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia z ZUS, oraz

- odpowiednich informacji z KRK.

Natomiast § 4 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, w sytuacji w której wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienia jakie dokumenty mają złożyć zagraniczni wykonawcy. UZP: Problemem są rażąco niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe. Czytaj >>

Jakie dokumenty składa zagraniczny wykonawca?

A zatem w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od progów unijnych, żądasz od wykonawców krajowych złożenia wszystkich dokumentów określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Odpowiedników wszystkich tych dokumentów powinieneś również żądać od wykonawców zagranicznych i w pkt 4.3.1 ogłoszenia zaznaczyć wszystkie pola jako wymagane.

Natomiast jeżeli od wykonawców krajowych żądałeś złożenia tylko niektórych z dokumentów określonych w § 2 ust. 1 omawianego rozporządzenia, od wykonawców zagranicznych masz obowiązek żądać tylko tych dokumentów, które stanowią ich odpowiedniki i tylko te pola w pkt 4.3.1) ogłoszenia zaznaczyć jako wymagane.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl