Partnerzy serwisu:
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów nie wymaga, aby składane w postępowaniu przez wykonawców tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym poświadczane były przez tłumacza przysięgłego.

Pytanie

Czy wykonawca może złożyć tłumaczenie podpisane przez siebie samego? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Czy mogę zastosować dokładnie taki zapis w siwz? Czy jednak dodać, że "dokument powinien być poświadczonym przez wykonawcę"?

Odpowiedź

Właściwe jest podanie w siwz / ogłoszeniu informacji, iż dokumenty obcojęzyczne należy składać wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy).

Wyjaśnienie

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów nie wymaga, aby składane w postępowaniu przez wykonawców tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym poświadczane były przez tłumacza przysięgłego. A zatem wystarczające jest złożenie tłumaczenia, które jest potwierdzone przez wykonawcę. Najczęściej odbywa się to przez użycie formuły "za zgodność tłumaczenia", "potwierdzam tłumaczenie" lub podobnej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest byłą wiceprezes UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne"

www.portalzp.pl