Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa jakie czynności może wykonywać zamawiający w ramach oceny i badania ofert.

Pytanie

Wykonawca będący spółką cywilną nie złożył wymaganego pełnomocnictwa. Dodatkowo nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i po wezwaniu go do uzupełnienia brakujących dokumentów takowych nie przedstawił. Czy należy wykluczyć go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy tylko odrzucamy ofertę?

Odpowiedź

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Jakie powinieneś wykonywać czynności w ramach oceny i badania ofert wynika w sposób dorozumiany z konstrukcji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący wezwania wykonawcy do uzupełniania oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wskazuje wyraźnie na konieczność ustalenia przez Ciebie w pierwszej kolejności, czy dana oferta nie podlega odrzuceniu. Z treści artykułu wynika bowiem, że masz obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia tylko wtedy, jeżeli mimo złożenia brakujących dokumentów oferta i tak podlegałaby odrzuceniu.

Możesz odrzucić ofertę, czy nie?

Z powyższego względu należy uznać, że jeżeli wykonawca, ani wraz z ofertą, ani w wyniku Twojego wezwania do uzupełnienia nie złożył pełnomocnictwa, a co za tym idzie jego oferta nie została podpisana przez prawidłowo umocowanego przedstawiciela, to podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jakie czynności musisz podjąć?

W tym przypadku nie jesteś już zobowiązany do dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani do ewentualnego wzywania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ich spełnienie, bo i tak nie będzie to miało wpływu na wynik postępowania.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 , art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej. www.portalzp.pl