Partnerzy serwisu:
Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. To jakie będą to dokumenty zależy od wartości zamówienia.

Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu dokumenty, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogranicza krąg potencjalnych wykonawców, którym można udzielić zamówienia publicznego do takich, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, oraz co do których nie zachodzą podstawy wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ponadto wykonawca aby mógł uzyskać zamówienie publiczne musi uprzednio złożyć ofertę zgodną, co do przedmiotu, z wymogami określonymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający ma prawo, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone wymogi, żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wskazane rozporządzenie określa katalog dokumentów, których w zależności od wartości udzielanego zamówienia może wymagać zamawiający. Rozporządzenie określa również wymogi jakie może stawiać zamawiający, co do aktualności dokumentów jak i formy ich przedkładania. Przykładowo na podstawie wskazanego powyżej rozporządzenia wykonawca nie musi przedkładać dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym - wystarczające jest tłumaczenie wykonawcy. Zamawiający pod lupą, czyli kontrola Prezesa UZP. Czytaj więcej >>

Brak podstaw do żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono. Wyjątkiem są wykonawcy, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację upadłego.

W związku z tym, że z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie wynika, czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość, dokument ten nie potwierdza braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w konsekwencji nie może on być dokumentem wymaganym na potwierdzenie tych okoliczności.

Ponieważ art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia żądanie wyłącznie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zamawiający nie ma podstaw do żądania aby wykonawcy przedstawiali zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.