Partnerzy serwisu:
Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Pytanie

Jak należy postąpić jeżeli przepisy państwa, w którym wydano dany dokument przyznają mu dłuższy okres ważności, niż określony rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów? Wykonawca mający siedzibę w Niemczech dołączył dokument o niezaleganiu w składkach zdrowotnych wystawiony w styczniu 2012 roku jednak z informacją, iż jest ważny do lipca 2012 roku.

Odpowiedź

W mojej opinii w opisanej sytuacji należy wezwać wykonawcę do złożenia przedmiotowego dokumentu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych albowiem załączony do oferty dokument jest wadliwy.

Wyjaśnienie

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b (m.in. dokument potwierdzający niezaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W tym stanie prawnym i faktycznym brak jest podstaw do uznania, że skoro przedłożony dokument posiada aktualny termin ważności, to jest to równoznaczne ze spełnieniem w wymienionych wymagań ustawowych. Ustawodawca wyraźnie bowiem zaznaczył, że okres ważności dokumentu jest liczony od daty jego wystawienia i jest ograniczony do 3 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 26 ust 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl