Partnerzy serwisu:
Niezgodność treści oferty z siwz ma miejsce, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w siwz co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji.

Pytanie

Wymagaliśmy w siwz dostarczenia przez wykonawcę opon o określonych parametrach: m.in. prędkość do 85 km/h, PR 6 (ilość przekładek). Wykonawca zaoferował indeks prędkości - J, co oznacz prędkość do 100 km/h oraz PR 10. Czy w związku z tym, iż parametry określone były sztywno, bez określenia minimum lub co najmniej, należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

W opisanym stanie faktycznym należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Przy tak sporządzonym opisie przedmiotu zamówienia nie sposób uznać złożonej oferty za oferującą prawidłowy przedmiot zamówienia. Zamawiany przedmiot miał mieć opony o określonych parametrach np. prędkość do 85km/h z tego wymogu wynika, że jest to maksymalna wartość jaką przyjmie zamawiający, a każda wartość powyżej 85km/h nie będzie spełniała parametru.

Orzeczenie

KIO w wyroku z 28 kwietnia 2011 r. (sygn. akt KIO 788/11) wskazała, iż: "(...)Podkreślić trzeba, że niezgodność treści oferty z treścią siwz ma miejsce w szczególności w sytuacji, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w siwz co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Treść oferty jest zobowiązaniem wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia na rzecz zamawiającego na warunkach określonych w siwz, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, tj. jeżeli niezgodność treści oferty z siwz nie może zostać poprawiona jako omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Niezgodność treści oferty z treścią siwz powinna podlegać ocenie z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 k.c., czyli jako niezgodność treści oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia.(...)".

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy -z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.