Partnerzy serwisu:
Wartości usług wykonania dokumentacji projektowej i usług wykonania kosztorysów inwestorskich wolno sumować.

Pytanie

Czy w planie zamówień na dany rok budżetowy wartość usług wykonania dokumentacji projektowej należy sumować z wartością usług wykonania kosztorysów inwestorskich? Czy wszystkie te wartości należy też sumować pomimo tego, że dotyczą różnych zadań inwestycyjnych? Poza tym czy w przypadku posiadania pieniędzy tylko na wykonanie projektu budowlanego mogę udzielić zamówienia na tę usługę poza ustawą (wartość poniżej 14.000 euro) traktując ją odrębnie? Otrzymanie finansów na kolejny etap czyli wykonanie kosztorysów inwestorskich jest uzależnione od wyniku prac projektowych oraz od uzyskania zgody z Urzędu Ochrony Zabytków i pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

Wartości usług wykonania dokumentacji projektowej i usług wykonania kosztorysów inwestorskich wolno sumować. Można je bowiem uznać za jeden przedmiot zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp, który wymagałby łącznego oszacowania wartości zamówienia.

Wyjaśnienie

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia danej inwestycji (art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych), natomiast kosztorys inwestorski jest sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej dla danych robót budowlanych. Można rozważać brak konieczności sumowania tego rodzaju zamówień, jeżeli dotyczą różnych "branżowo" zadań inwestycyjnych (np. branża drogowa i branża architektoniczna). Przesądzenie tych kwestii, jak zawsze przy szacowaniu wartości zamówienia, zależy jednak od konkretnych okoliczności faktycznych i nie można generalizować.

Nie zapomnij o planie zamówień!

Należy podkreślić, że plan zamówień publicznych jest swego rodzaju wytyczną działania zamawiającego, ale to ustalenie wartości zamówienia dokonywane w ściśle określonych terminach, w granicach kwot przewidzianych w planie zamówień, ma decydujące znaczenie do zastosowania odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawsze należy pamiętać o możliwościach wynikających np. z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozwala on na udzielenie zamówienia stanowiącego część dużego zamówienia wg przepisów właściwych dla wartości tej części zamówienia, w sytuacji gdy zachowane są zasady wymienione w tym przepisie. Zgodnie z nim m.in. wartość usługi "częściowej" musi być mniejsza niż 80.000 euro i stanowić nie więcej niż 20% całości zamówienia publicznego.

Kiedy będziesz zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

Jeżeli posiadasz pieniądze tylko na wykonanie projektu budowlanego i nie jesteś w stanie w tym czasie przewidzieć konieczności zlecenia wykonania także kosztorysu inwestorskiego, a wartość usługi wykonania projektu budowlanego jest mniejsza niż 14.000 euro, możesz zamówić tę usługę bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 31- 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, byłą wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl