Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Pytanie

Jak postąpić, w przypadku gdy wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego w siwz kosztorysu? Czy należy wezwać go do uzupełnienia dokumentów?

Odpowiedź

Zamawiający ma obowiązek wezwania do uzupełnienia brakujących w ofercie lub zawierających błędy dokumentów tylko wówczas, gdy są to dokumenty potwierdzające:

- spełnianie warunków w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Kosztorysu ofertowego nie można zaliczyć do ww. rodzaju dokumentów, a tym samym zamawiający nie może skorzystać z procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Z powyższego wynika, że zamawiający ma obowiązek uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów albo uzupełnienia dokumentów zawierających błędy tylko wówczas, gdy są to dokumenty potwierdzające:

- spełnianie warunków w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Kosztorysu ofertowego nie można zaliczyć do ww. rodzaju dokumentów, a tym samym zamawiający nie ma prawa skorzystać z procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, polegającej na wezwaniu wykonawcy do złożenia brakujących w ofercie dokumentów. W takiej sytuacji zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Skoro ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynikało, że wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty kosztorys ofertowy, to jego brak stanowi przesłankę odrzucenia oferty na podstawie ww. przepisu.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych.

www.portalzp.pl