Partnerzy serwisu:
Jeżeli kierownik zamawiającego na podstawie delegacji zawartej w art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powoła komisję przetargową może obowiązki przewodniczącego powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) głównym księgowym podmiotu sektora publicznego jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

i finansowych.

Zatem kontrole, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Finansach publicznych nie obejmują dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Za nadinterpretację obowiązującego stanu prawnego uznać należy twierdzenie, że ustawa o Finansach publicznych uniemożliwia powołanie głównego księgowego do składu komisji przetargowej gdyż uniemożliwi to dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 54 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy.

Również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie ograniczają prawa do powołania głównego księgowego do składu komisji przetargowej.

W ustawie Prawo zamówień publicznych określona została rola komisji przetargowej. Stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 wskazanej ustawy, komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do:

- oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

- badania i oceny złożonych ofert.

Dla ustalenia czy główny księgowy może być powołany do składu komisji przetargowej istotne znaczenie ma norma zawarta w art. 18 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego. W związku z powyższym to na kierownika zamawiającego ustawodawca nałożył ciężar odpowiedzialności za zgodne z przepisami udzielenie zamówienia publicznego.

Zapamiętaj!

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych nie ustalają zakazu powołania głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego na członka komisji przetargowej.