Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem zamawiającego jest zamieszczenie w treści SIWZ jednoznacznego i wyczerpującego opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych kryteria oceny ofert muszą być sformułowane obiektywnie i stosowane jednakowo wobec wszystkich wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którzy złożyli oferty przetargowe. Kryteria oceny ofert mogą odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Wyjątkiem od powyższej zasady zakazującej stosowania kryteriów podmiotowych jest udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (będą to np. usługi ochrony).

Zapamiętaj!

Bez względu na przedmiot oraz wartość zamówienia cena realizacji zamówienia publicznego musi być jednym z kryteriów oceny ofert.

Jednak zamawiający nie ma nałożonego obowiązku przypisania kryterium ceny realizacji zamówienia decydującego znaczenia. Waga kryterium ceny może być najniższa spośród przyjętych w przetargu kryteriów oceny ofert. Poza ceną realizacji zamówienia przykładowo możliwe jest stosowanie kryteriów oceniających:

- jakość i funkcjonalność - z uwagi na problem z ich mierzalnością konieczne jest szczegółowe opisanie, na czym będzie polegała ocena spełnienia kryterium oraz jakie elementy będą brane pod uwagę przy przyznawaniu odpowiedniej oceny. Można dookreślić tzw. podkryteria oraz wskazać ich zakres punktowy;

- parametry techniczne - należy precyzyjnie definiować, które z nich będą oceniane i jakie mają znaczenie. Zamawiający może preferować, poprzez odpowiednie ustalenie kryteriów oceny ofert, określone rozwiązania techniczno-technologiczne, które w jego ocenie są rozwiązaniami lepszym, przykładowo zapewniającymi mu mniejszą uciążliwość i mniejszą awaryjność nabywanego sprzętu (wyrok Zespołu Arbitrów UZP z dnia 07.09.2006r. znak: UZP/ZO/0-2425/06);

- koszty eksploatacji - należy sprecyzować, czy ocenie podlegać będą wszystkie koszty, czy też niektóre z nich, a także jaki okres ich eksploatacji będzie brany pod uwagę;

- zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko;

- serwis - oceniany jako np. dostępność serwisu gwarancyjnego, czas wykonania usługi;

- termin wykonania zamówienia - oceniany poprzez skrócenie terminu realizacji zamówienia.

Należy jednak przestrzegać zasady, że kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia i nie mogą przyznawać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru oferty (wybór arbitralny jest zakazany), mają być wskazane w dokumentacji przetargowej i ogłoszeniu o przetargu oraz są zgodne z całością prawa europejskiego, w szczególności z zasadą niedyskryminacji (patrz uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05.12.2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1362/08. Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 27.08.2007 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1373/07). Kryteria oceny ofert powinny być tak skonstruowane, żeby do minimum ograniczyć subiektywne odczucia i osobiste preferencje członka komisji przetargowej. W konsekwencji zamawiający zobowiązany jest szczegółowo opisać sposób oceny ofert tak aby wykonawcom wiadomym było, czym będzie kierował się zamawiający przypisując punkty w zakresie poszczególnych elementów oferty podlegających ocenie. Dokonywanie oceny w oparciu o dodatkowe kryteria, co do których wykonawcy nie mieli świadomości podejmując decyzję o złożeniu oferty, jest niedopuszczalne i nie może powodować negatywnych skutków, w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania - KIO/UZP 759/09 - wyrok z dnia 2009.06.30.