Partnerzy serwisu:
W związku z dyrektywami UE Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

W związku z wymogami zawartymi w dyrektywie 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego działając na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 10 maja 2011 r. rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559).

Wskazane rozporządzenie określa inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166), niebędących pojazdami specjalnymi.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w Załączniku nr 1 definiuje pojęcie:

- kategoria M - jako pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu osób,

- kategoria N - jako pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków.

Obowiązkowe kryteria

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nakłada na zamawiającego obowiązek wprowadzenia kryteriów oceny ofert odnoszących się do:

- zużycia energii;

- emisji dwutlenku węgla;

- emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Kryteria oceny ofert, wskazane powyżej, wyraża się w postaci:

- wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń albo

- wartości pieniężnej odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.

Metody ustalania wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert określone zostały w treści rozporządzenia oraz jego załącznikach. Przepisy rozporządzenia nie znajdują zastosowania w przypadku gdy zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określi wymogi jakie muszą spełniać oferowane samochody w zakresie:

- zużycia energii;

- emisji dwutlenku węgla;

- emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia jest pośrednio uniemożliwienie stosowania trybu zapytania o cenę do zakupu samochodów kategorii M lub N. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP zamówienie w trybie zapytania o cenę udzielane jest wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - cena jest bowiem jedynym kryterium oceny ofert.

Analizowane rozporządzenie znajduje zastosowanie do postępowań wszczętych od dnia 25 maja 2011 r.

 • Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  red.
  25 maja 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji.
 • Kryteria i sposób oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązkiem zamawiającego jest zamieszczenie w treści SIWZ jednoznacznego i wyczerpującego opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny.