Partnerzy serwisu:
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu może żądać od wykonawcy tylko oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do jego przeprowadzenia.

Pytanie

Czy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, można żądać wykazu zrealizowanych zamówień, ale bez dokumentów potwierdzających należyte wykonanie, bądź wykazu osób bez informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami? Czy zamawiający ma wybór żądanych informacji w danym zakresie?

Odpowiedź

Żądając wykazu zrealizowanych zamówień (usług, dostaw lub robót budowlanych), które potwierdzą w zakresie niezbędnym spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, musisz zażądać także dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały prawidłowo wykonane lub są wykonywane należycie. Podobnie jest w przypadku żądania wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wykaz, którego zażądasz, musi zawierać informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawcy, aby ubiegać się o zamówienie publiczne, muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 są warunkami abstrakcyjnymi i dotyczą każdego rodzaju zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest je doprecyzować poprzez zamieszczenie w treści ogłoszenia o zamówieniu lub - w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu - w zaproszeniu do negocjacji tzw. opisu sposobu dokonana oceny spełniania warunków (art. 22 ust. 3 ustawy Pzp). Opis ten zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Warunek wiedzy i doświadczenia

W art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp określono warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Ten warunek za każdym razem zamawiający musi skonkretyzować, odnosząc go do swojego przedmiotu zamówienia. Natomiast na potwierdzenie jego spełniania zamawiający może zażądać stosownego oświadczenia lub - w przypadku zamówień powyżej progów unijnych - dokumentów. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817, dalej: rozporządzenie) będą to wykazy zrealizowanych zamówień (usług, dostaw lub robót budowlanych), które potwierdzą w zakresie niezbędnym spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały prawidłowo wykonane lub są wykonywane należycie, a w przypadku robót budowlanych, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (§ 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia).

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Z kolei w przypadku warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) na potwierdzenie jego spełniania zamawiający, zgodnie z ww. rozporządzeniem, może żądać wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (§ 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia).

Wykaz zrealizowanych zamówień + referencje

W żadnym zatem z ww. przypadków, żądając wykazu zrealizowanych zamówień czy wykazu osób, nie można zrezygnować z żądania dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały prawidłowo wykonane lub są wykonywane należycie (a w przypadku robót budowlanych, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), zaś w przypadku wykazu osób - informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ustawodawca wskazując, jakich dokumentów można żądać, posłużył się bowiem spójnikiem "oraz" wyrażającym koniunkcję (połączenie), co oznacza, że nie można nie żądać referencji oraz informacji o podstawie dysponowania osobami. Przepisy rozporządzenia wskazują na ograniczoną dowolność żądania określonych dokumentów oraz oświadczeń przez zamawiającego. Po pierwsze, zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu może żądać tylko oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do jego przeprowadzenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp). Po drugie, zamawiający nie może żądać dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu niewymienionych w wykazie określonym w tym rozporządzeniu. Po trzecie zaś, żądając dokumentów bądź oświadczeń z tego rozporządzenia, nie może modyfikować ich treści i zawartości. To znaczy nie możesz żądać, aby dokumenty lub oświadczenia zawierały dodatkowe treści lub informacje z innego okresu niż to wynika z treści rozporządzenia lub odwrotnie - nie zawierały pewnych informacji wynikających z rozporządzenia. Oczywiście zamawiający nie musi żądać wszystkich dokumentów wskazanych w rozporządzeniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 marca 2008 r., KIO/UZP 163/08). Jednak jeśli zdecyduje się na żądanie określonego w rozporządzeniu dokumentu lub oświadczenia, związany jest jego treścią i zakresem wynikającym z tego rozporządzenia. Tym samym, jeśli zamawiający w celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zażąda wykazu zrealizowanych zamówień, jednocześnie ma obowiązek zażądać dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały prawidłowo wykonane lub są wykonywane należycie (a w przypadku robót budowlanych, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). Jeśli dla potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamawiający zażąda wykazu osób, to musi jednocześnie żądać, aby w wykazie tym znalazła się informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Inwestycji i Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP.

www.portalzp.pl