Partnerzy serwisu:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia możesz żądać od wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Pytanie

W sizw na roboty budowlane o specjalności drogowej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymagał złożenia "oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień". Wykonawca złożył oświadczenie w trybie art. 22 ustawy oraz wykaz osób, które będą realizować zamówienie, a także stosowne uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń i zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pytanie, czy zamawiający mógł uznać te dokumenty jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu? Gmina uznała, że tak, czy prawidłowo?

Odpowiedź

W opisanym przypadku kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą zostać uznane za dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, szczególnie jeżeli nie wymagałeś od wykonawców złożenia oświadczenia dotyczącego posiadania uprawnień w szczególnej formie.

Możesz żądać wykazu osób oraz oświadczenia wykonawcy

Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia możesz żądać od wykonawców wykazu osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich:

- kwalifikacji zawodowych,

- doświadczenia

- wykształcenia

które będą niezbędne do wykonania zamówienia.

W wykazie wykonawca powinien ponadto:

- określić zakres wykonywanych przez poszczególne osoby czynności oraz

- zawrzeć informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

Dodatkowo, o ile odrębne przepisy wymagają, aby osoby realizujące zamówienie posiadały odpowiednie uprawnienia, masz prawo wymagać, aby wykonawca złożył stosowne oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Pamiętaj !

Wskazany wyżej katalog ma charakter zamknięty i nie masz prawa żądać od wykonawców kopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień ani innych świadectw czy certyfikatów.

Co do zasady - oświadczenie w dowolnej formie...

Forma w jakiej ma zostać złożone wspomniane wyżej oświadczenie nie została jednak w żaden sposób narzucona. Należy więc stwierdzić, że zamawiający powinien przyjąć stosowne oświadczenie złożone w takiej formie, jaką wybierze wykonawca. Z powyższego względu można uznać, że zamieszczenie w ofercie potwierdzonych przez wykonawcę kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest jedną z form, w jakiej możliwe jest złożenie oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień.

... chyba że zamawiający narzucił swój wzór oświadczenia

Z nieco inną sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeżeli narzuciłeś formę oświadczenia, załączając do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosowny wzór i wymagając, aby oświadczenie zostało złożone na nim lub zgodnie z jego treścią. Wówczas, w przypadku braku takiego oświadczenia lub zastąpienia go przez wykonawcę innym dokumentem, powinieneś zwrócić się do wykonawcy o jego uzupełnienie. Pamiętaj jednak, że jeżeli w opisanej wyżej sytuacji nie wystąpiłeś do wykonawcy o uzupełnienie oświadczenia, mimo narzucenia konkretnego wzoru dokumentu, to złożona oferta będzie zawierać uchybienie co do formy. Przyjęcie przez zamawiającego takiej oferty nie będzie jednak stanowiło naruszenia mającego wpływ na wynik postępowania. Najistotniejszy jest bowiem sam fakt udowodnienia przez wykonawcę, iż posiada osoby spełniające postawiony warunek, a nie złożenie dokumentu w odpowiedniej formie.

Postawa prawna: Art. 22, art. 25, art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.); § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl