Partnerzy serwisu:
Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego.

Pytanie

Mam przygotować przetarg nieograniczony na żywność: Pakiet 1 to mięso, drób i przetwory mięsno-drobiowe; pakiet nr 2 to pieczywo i przetwory piekarskie. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na 1 lub 2 pakiety. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z ofertą częściową, czy z zamówieniem w częściach? Proszę mi wyjaśnić dokładnie, co oznacza oferta częściowa, a co oznacza zamówienie w częściach?

Odpowiedź

Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego. Informację o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, jak również opis części zamówienia zobowiązany jesteś podać w siwz (a wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu).

W przypadku zamówienia udzielanego w częściach chodzi o zamówienie, którego możesz udzielić jednorazowo, ale z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych udzielasz w kilku odrębnych postępowaniach, najczęściej w różnych odstępach czasu. Do podziału zamówienia na części ustawodawca odnosi się w art. 32 ustawy Pzp, gdzie zakazuje dokonywania takich zabiegów, które zmierzają do uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Pojęcia te nie wykluczają się jednak wzajemnie. Możesz na przykład dopuścić składanie ofert częściowych w zamówieniu udzielanym w częściach (w każdej z jego części), jak również możesz uznać, że dopuszczenie składania ofert częściowych, tj. w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia, stanowi zamówienie udzielane w częściach.

W opisanej przez Ciebie sytuacji masz do czynienia z dwoma odrębnymi zamówieniami, bowiem są to dostawy innego rodzaju - na dostawę mięsa (CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; 15110000-2 Mięso, 15112000-6 Drób) oraz na dostawę pieczywa (CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; 15811000-6 Pieczywo) i możesz udzielić ich niezależnie. Jeżeli zdecydujesz się na przeprowadzenie jednej procedury z podziałem na 2 pakiety, będziesz miał do czynienia z ofertami częściowymi. Wykonawca może bowiem złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub do dwóch części (pakietów) Twojego zamówienia. Z uwagi na to, że przedmiot Twojego zamówienia dotyczy odmiennych dostaw (mięso i pieczywo), nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 32 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl