Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wobec powyższego zamawiający zobowiązany jest posiadać program funkcjonalno - użytkowy zawsze gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zamówienia łącznie obejmuje:

- sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego),

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego + uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Celem opracowania programu funkcjonalno - użytkowego zamawiający nie musi dysponować szczególnymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji. Dla prawidłowego opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wystarczającym jest aby zamawiający sprecyzował swoje indywidualne wymogi odnośnie funkcji i walorów użytkowych obiektu. Formalne wymogi odnośnie zakresu i formy programu funkcjonalno - użytkowego zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Wskazane rozporządzenie w § 16 stanowi, że program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać:

- stronę tytułową,

- część opisową,

- część informacyjną.

Dla sporządzenia programu funkcjonalno - użytkowego oddającego zapotrzebowanie zamawiającego istotne znaczenie ma prawidłowo sporządzona część opisowa. W zależności od przedmiotu zamówienia część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego powinna zawierać sprecyzowanie co najmniej niżej wymienionych wymagań zamawiającego dotyczących:

a) dla obiektów produkcyjnych lub usługowych:

- wymaganą przez zamawiającego docelową zdolność produkcyjną lub usługową oraz wymagania dotyczące poziomu technologicznego produkcji lub standardu jakościowego świadczonych usług, albo

- szczegółowy program i wielkość pomieszczeń wymaganych przez inwestora,

b) dla obiektów budownictwa mieszkaniowego:

- liczbę i strukturę mieszkań,

- rodzaj i program usług towarzyszących,

- standard wykończenia mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych,

- wymagania dotyczące instalacji i ich trwałości,

c) dla obiektów inżynierskich i sieci uzbrojenia terenu:

- funkcję i przeznaczenie obiektów lub sieci,

- wymagane ich podstawowe parametry dotyczące wymiarów, wydajności, materiałów konstrukcyjnych, zabezpieczenia, trwałość itp.,

d) dla obiektów przewidzianych do przebudowy:

- dane dotyczące obiektu istniejącego (parametry powierzchniowo-kubaturowe, rozwiązania konstrukcyjne, możliwości przebudowy, stan techniczny),

- nowy program użytkowy po przebudowie,

- uwarunkowania przebudowy wynikające z bieżącej eksploatacji,

- ewentualne wnioski lub zastrzeżenia wynikające z kontroli organów p.poż., sanepid, bhp, ochrony środowiska i nadzoru budowlanego oraz okresowych kontroli stanu technicznego obiektu i instalacji w obiekcie.

Szacowanie wartości zamówienia z wykorzystaniem programu funkcjonalno - użytkowego

W przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie przez wybranego wykonawcę nowego obiektu, wartość zamówienia szacowana jest na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego. Wartością zamówienia jest suma planowanego kosztu prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowią podstawę określania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Praktyczne zastosowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Korzystanie z możliwości ogłaszania postępowania, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu w oparciu o przedstawiony przez zamawiającego program funkcjonalno - użytkowy powinno być ograniczone do inwestycji typowych, powtarzalnych, niemających charakteru szczególnie skomplikowanych. Przykładowo można ogłaszać postępowanie z uwzględnieniem możliwości określonych w art. 31 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, dla obiektów kubaturowych takich jak:

- sale gimnastyczne,

- gimnazja,

- domy kultury,

- lub np. roboty remontowe związane z przebudową powierzchni kubaturowych budynków.

Powyższe wynika z faktu, że postępowania, w których opis przedmiotu zamówienia określony jest za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego obarczone są znacznym ryzykiem dotyczącym zarówno zamawiającego jak i wykonawcy. W przypadku zamawiającego, może on zapłacić za przedmiot umowy więcej, niż gdyby dokonał zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, lub może uzyskać obiekt o niższym standardzie jakościowym niż oczekiwał formułując zamówienie w programie funkcjonalno-użytkowym. Ryzyko wykonawcy polega zaś na tym, że ze względów formalnych wynikających z uzyskania pozwolenia na budowę może popaść w zwłokę terminową, w stosunku do umowy, lub ze względu na mało precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia, może wystąpić niedoszacowanie kosztów wykonania, co może skutkować stratą finansową dla wykonawcy.

Zatem w przypadku gdy zamierzamy wybudować obiekt nietypowy, specjalistyczny należy rozpocząć od przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W odniesieniu do szczególnie istotnych inwestycji warto rozważyć przeprowadzenie konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną planowanego obiektu, którego zwycięzca opracuje projekt budowlany. W momencie, gdy zamawiający będzie w posiadaniu projektu, ogłoszone może zostać postępowanie na wybudowanie nowego obiektu. Wskazany sposób postępowania w szczególności zalecam stosować w przypadku, gdy zamierzamy wybudować nową placówkę muzealną, szpital, lub udzielić zamówienia na rewitalizację starych budynków.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072); ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r . Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp