Partnerzy serwisu:
Sposób przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert powinien być czytelny i przejrzysty, wówczas nie będzie wzbudzał wątpliwości co do prawidłowości.

Pytanie

Jestem w trakcie przygotowywania siwz na zatrudnienie instruktorów do nauki gry na fortepianie. Czy mogę na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia żądać wykazu osób posiadających uprawnienia do nauki gry na gitarze klasycznej? Osoby te muszą mieć wykształcenie min. średnie muzyczne kierunkowe, muszą mieć praktykę na stanowisku nauczyciela gry na gitarze klasycznej w podobnej organizacyjnie jednostce, tj. np. szkole muzycznej, ośrodku kultury itp., oraz muszą wykazać się udziałem w co najmniej trzech projektach artystycznych jako muzyk.

Do obliczenia ceny oferty chcę zastosować również inne kryterium:

- cena - 79%,

- wykształcenie wyższe muzyczne - 2%,

- skończone kursy pedagogiczne - 2%,

- sukcesy uczniów - 9% (po 3 za każdy sukces),

- nagrody - 2%,

- umiejętność akompaniowania - 2%,

- umiejętność aranżacji utworów - 2%.

Odpowiedź

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiotem Twojego zamówienia jest świadczenie usług polegających na nauce gry na fortepianie, stawiając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, powinieneś żądać od wykonawcy wykazania się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do nauki gry na fortepianie, a nie na gitarze klasycznej. Ponadto w opisanej przez Ciebie sytuacji stawiając warunki dotyczące potencjału kadrowego, powinieneś wskazać, iloma osobami ma dysponować wykonawca i jak długą praktyką na stanowisku nauczyciela ma wykazać się każda z nich. Proponuję również nie wskazywać, że praktyka ma być odbyta w podobnej jednostce organizacyjnej, a wskazać konkretnie, na czym miałaby polegać, ewentualnie konkretnie wskazać (poprzez katalog zamknięty), w jakiego rodzaju jednostkach miałaby się odbywać. Podobnie w kwestii wymagania dotyczącego udziału w projektach artystycznych - określ, co rozumiesz pod pojęciem "projektu artystycznego" oraz stanowiska "muzyk".

Kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy

Z tego względu, że przedmiotem Twojego zamówienia są usługi o charakterze "niepriorytetowym" (usługi edukacyjne i szkoleniowe), o których mowa w art. 5 ustawy Pzp, możesz zastosować kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy. Kryteria oceny ofert powinny być jednak przede wszystkim "mierzalne" i wskazywać sposób przyznawania punktacji.

Przykład

Zaproponowane przez Ciebie kryteria oceny ofert, z wyjątkiem ceny, powinny zostać uzupełnione o sposób przyznawania punktacji i rozszerzone w zakresie opisu, tj. na przykład:

- skończone kursy pedagogiczne - jaka jest minimalna, a jaka maksymalna liczba wykazanych kursów pedagogicznych, jaki mają obejmować zakres, aby wykonawca mógł uzyskać punkty (i jaką liczbę w zależności od wykazanych kursów) w tym kryterium;

- sukcesy uczniów - jaka jest minimalna, a jaka maksymalna liczba sukcesów uczniów, co zostanie zakwalifikowane jako "sukces", czy mają być to sukcesy, do których doprowadził nauczyciel indywidualnie;

- nagrody - co rozumie się pod pojęciem nagród (wyróżnień), w jakiej konkretnie dziedzinie mają być to nagrody, czy nagrody mają być przyznane uczniom czy nauczycielowi, jaka ma być minimalna, a jaka maksymalna liczba nagród (wyróżnień), które mają zostać wykazane, by przyznane zostały punkty w kryterium;

- umiejętność akompaniowania i umiejętność aranżacji utworów - w jaki sposób będzie to ocenione, czy przy udziale biegłych, w jaki sposób przyznawane będą punkty, co będzie dokładnie podlegało ocenie.

Dopiero takie precyzyjne wskazanie kryteriów zagwarantuje, że wybierzesz ofertę najkorzystniejszą i unikniesz zarzutów nierównego traktowania wykonawców.

Pamiętaj!

Sposób przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert powinien być czytelny i przejrzysty, wówczas nie będzie wzbudzał wątpliwości co do prawidłowości.

Podstawa prawna: art. 2a, art. 5 ust. 1, art. 22 ust. 4, art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. nr 12, poz. 68).

* Autor jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Dynamiczny system zakupów

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dynamiczny System Zakupów może zostać ustanowiony w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Zatem z tej procedury zamawiający może w praktyce skorzystać gdy przedmiotem zamówienia są dostawy np. papieru biurowego, materiałów biurowych, żywności, a w odniesieniu do usług np. usługi druku, usługi sprzątania pomieszczeń.
 • Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Jeżeli niezgodność oferty z siwz nie powoduje istotnych zmian w ofercie oraz ma charakter omyłki, zamawiający zobowiązany jest do poprawienia niezgodności i niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy o tym fakcie.
 • Program funkcjonalno - użytkowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 • Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest, pod sankcją utraty wadium, dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie.