Partnerzy serwisu:
Jeżeli niezgodność oferty z siwz nie powoduje istotnych zmian w ofercie oraz ma charakter omyłki, zamawiający zobowiązany jest do poprawienia niezgodności i niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy o tym fakcie.

Pytanie

Otrzymaliśmy zawiadomienie o wniesieniu odwołania na czynność odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Odrzucony wykonawca samowolnie dodał pozycję w formularzu cenowym, na którym miał skalkulować cenę (były 3 pozycje do wyliczenia - samowolnie dodał 4. pozycję). W projekcie umowy w punkcie dotyczącym ceny są wpisane pozycje z formularza cenowego (3 pozycje). Wykonawca zarzuca nam naruszenie art. 7 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Czy ma rację?

Odpowiedź

Analizując opisany stan faktyczny, można dojść do wniosku, że postąpiłeś słusznie. Jednak przy spełnieniu pewnych przesłanek omyłka tego rodzaju powinna być poprawiona. W opisanym przez Ciebie przypadku wykonawca sporządził formularz cenowy w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w siwz. Co do zasady, takie działanie jest niedozwolone i skutkuje odrzuceniem oferty.

Kiedy masz obowiązek poprawienia pomyłki w ofercie wykonawcy?

Jeżeli niezgodność oferty z siwz nie powodowałaby istotnych zmian w ofercie oraz miałaby charakter omyłki, byłbyś zobowiązany do poprawienia niezgodności i niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy o tym fakcie.

Aby dana omyłka mogła zostać poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako niezgodna z siwz, muszą łącznie wystąpić następujące przesłanki:

- niezgodność z siwz musi mieć charakter omyłki,

- dokonane przez zamawiającego zmiany nie mogą ingerować w sposób istotny w treść oferty,

- musisz być w stanie poprawić omyłkę samodzielnie, bez udziału wykonawcy (tzn. w ofercie znajdują się wszystkie potrzebne do tego dane).

W pierwszej kolejności powinieneś więc ustalić, czy niezgodność formularza cenowego z wymaganiami siwz miała charakter omyłkowy.

Przeanalizuj możliwość wystąpienia omyłki w ofercie wykonawcy

W przypadku gdy z treści całej oferty i pozostałych okoliczności wynika, że wykonawca dopisał dodatkową pozycję do formularza, celowo ingerując w treść dokumentu, to nie jest to omyłka, ale oferta niezgodna z siwz. Jeżeli jednak dopisanie pozycji można uznać za błędne działanie (np. dodatkowa pozycja znajdowała się w pierwotnej wersji formularza cenowego, a została usunięta z niego w wyniku modyfikacji siwz), przeanalizuj możliwość poprawienia formularza.

Zwróć uwagę, że również dodanie do formularza cenowego (czy też kosztorysu) dodatkowego wiersza, w którym wykonawca powielił inną pozycję tego formularza, stanowi omyłkę powodującą niezgodność z siwz. Omyłka ta jest na tyle oczywista, że może zostać poprawiona przez Ciebie samodzielnie, bez udziału wykonawcy. Samo usunięcie dodatkowego wiersza z formularza nie powoduje w tym przypadku istotnej zmiany w treści oferty, a jedynie dostosowuje jej treść do siwz.

Orzeczenie

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że za inną omyłkę, polegającą na niezgodności oferty z siwz, niepowodującą istotnych zmian, należy uznać zmianę formularza cenowego, polegającą na wprowadzeniu przez wykonawcę dodatkowej pozycji w dokumencie, w wyniku dokonania podziału istniejącej pozycji na dwie odrębne i przypisania im różnych stawek VAT. Izba stwierdziła, że dokonana przez wykonawcę zmiana formularza cenowego nie modyfikuje treści oferty. Wykonawca nadal zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za określoną cenę brutto (wyrok KIO z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO 1124/10, KIO 1126/10).

Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o ewentualnej poprawie omyłki powinieneś ocenić, w jakim stopniu potencjalne zmiany wpłyną na treść oferty i jakie spowodują konsekwencje, oraz na tej podstawie ustalić, czy i na ile są istotne.

Poprawy omyłki, np. poprzez usunięcie niepotrzebnej pozycji z formularza cenowego, możesz dokonać, tylko w przypadku gdy nie jest do tego niezbędne uzyskanie dodatkowych informacji od wykonawcy.

Dla oceny, czy odrzucenie przez Ciebie oferty wykonawcy było słuszne, ma znaczenie również opis sposobu obliczenia ceny, który zamieściłeś w siwz. Istotne jest, czy wskazałeś, że wynagrodzenie zaoferowane przez wykonawcę ma mieć charakter ryczałtowy.

Jak poprawiać omyłki w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego?

W przypadku przyjęcia ryczałtowej formy wynagrodzenia możesz zrezygnować z badania i analizy źródeł kosztów. Charakteryzuje się ona bowiem niezmiennością w trakcie wykonywania zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe polega na ustaleniu ostatecznej ogólnej kwoty za całość prac, która będzie należeć się wykonawcy w umówionej wysokości. W związku z tym jeżeli wykonawca pominie jakiś element lub cały dokument służący wyłącznie zobrazowaniu sposobu obliczenia ceny, jego oferta nie powinna zostać odrzucona.

Ważna jest także rola, jaką przypisałeś formularzowi cenowemu w opisie sposobu obliczenia ceny. Gdy wymagałeś, aby dokument ten stanowił wyłączną podstawę wyceny, i zastrzegłeś, że wykonawcy nie mają prawa dokonywać w nim samodzielnie żadnych zmian, to łatwiej będzie udowodnić słuszność odrzucenia oferty wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl

 • Pominięto ofertę przy otwarciu ofert - czy należy unieważnić postępowanie?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Umowa o zamówienie publiczne podlega unieważnieniu tylko w przypadkach wskazanych w ustawie, z których żaden nie wymienia naruszenia przepisów dotyczących sesji otwarcia ofert.
 • Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Niezgodność formy oferty z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stanowi podstaw do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferta bez wzoru umowy - konsekwencje dla wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może skutecznie odrzucić oferty wykonawcy, który pomimo nałożenia takiego obowiązku postanowieniami siwz nie załączył do oferty zaparafowanego wzoru umowy.
 • Kryteria i sposób oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązkiem zamawiającego jest zamieszczenie w treści SIWZ jednoznacznego i wyczerpującego opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny.