Partnerzy serwisu:
Niezgodność formy oferty z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stanowi podstaw do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z wymogiem zawartym w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty, której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Zgodnie z wskazaną powyżej normą powodem do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji może być:

- zaoferowanie innego przedmiotu niż wymagany treścią specyfikacji np. urządzenie o niższych parametrach od wymaganych lub niespełniające założonej przez zamawiającego funkcjonalności,

- wprowadzenie nowych rozwiązań wykonania zamówienia nieznajdujących odzwierciedlenia w treści SIWZ - np. wymagano sprzątania ręcznego a wykonawca proponuje mechaniczne,

- zaproponowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia,

- wprowadzenie w ofercie zapisów odnoszących się do postanowień umowy innych niż przedstawione przez zamawiającego we wzorze umowy,

- zaoferowanie krótszego okresu gwarancji.

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady można przyjąć, iż co do zasady powodem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ jest przede wszystkim brak spełnienia wymogów przedmiotowych.

Zapamiętaj !

Treść oferty odnosi się do jej merytorycznej zawartości - np. technologii realizacji zamówienia, parametrów oferowanych urządzeń, materiałów jakie zostaną użyte przy wykonaniu zamówienia, parametrów jakościowych itp.

Forma oferty to elementy odnoszące się w szczególności do sposobu jej opakowania, numeracji stron, kolejności załączanych dokumentów, wzorów formularzy, spisu załączanych dokumentów.

Powyższe potwierdza np. wyrok z dnia 21 lutego 2007 r. sygn. akt UZP/ZO/0153/2007, w którym Zespół Arbitrów uznał, że w przypadku gdy zmiana dokonana przez wykonawcę we wzorze formularza cenowego załączonego przez zamawiającego do SIWZ ma jedynie charakter formalny i nie zmienia wymogów merytorycznych określonych w SIWZ brak jest podstaw do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji.

Wskazać można również na wyrok sygn. akt. UZP/ZO/0969/2007, w którym skład orzekający stwierdził, iż umieszczenie wbrew wymaganiom zawartym w SIWZ nazwy wykonawcy składającego ofertę na jej opakowaniu nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.