Partnerzy serwisu:
Usługi projektowe nie są usługami powtarzającymi się okresowo nawet w sytuacji, gdy zamawiający zleca wykonanie kilku projektów z tej samej branży budowlanej.

Pytanie

Zamierzamy w roku przyszłym przeprowadzić remonty instalacji elektrycznej w kilku budynkach komunalnych. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków nie przekracza równowartości 14.000 euro. Jednak w przypadku łącznego zsumowania wynagrodzeń przewidzianych dla projektantów za opracowanie dokumentacji we wszystkich budynkach, w których planujemy wykonanie remontu, kwota 14.000 euro zostaje wyraźnie przekroczona. Prosimy o opinię, czy w przedstawionej sytuacji należy stosować do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, czy też można zastosować art. 4 pkt. 8 i wybrać wykonawców bez potrzeby organizowania przetargu ?

Odpowiedź

Wykonanie dokumentacji projektowej jest usługą w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatem wartość zamówienia powinna zostać ustalona z poszanowaniem zasad określonych w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany artykuł dotyczy jednak usług powtarzających się okresowo. Tymczasem usługi projektowe z całą pewnością nie są usługami powtarzającymi się okresowo nawet w sytuacji, gdy zamawiający zleca wykonanie kilku projektów z tej samej branży budowlanej. Należy bowiem zauważyć, że każda dokumentacja projektowa stanowi odrębne, zindywidualizowane opracowanie. Zamawiający powinien traktować opracowanie dokumentacji projektowej (nawet w tej samej branży) dla każdego z budynków jako odrębne zamówienia.

Nie zachodzi w analizowanym przypadku obowiązek sumowania zamówienia, dlatego też zamawiający może traktować każdy z zamawianych projektów jako udzielanie zamówienia o wartości do 14.000 euro. Zamawiający ma zatem możliwość skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Możliwe jest jednak np. w celu zapewnienia transparentnych zasad wyboru wykonawców dokumentacji projektowych, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem regulacji określonych w art. 83 ust. 2 Prawa zamówień.

Wskazany przepis umożliwia zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, z dopuszczeniem składania ofert częściowych, zaś ust. 3 tego artykułu dopuszcza określenie przez zamawiającego liczby części, na które wykonawcy mogą składać oferty częściowe. Jeżeli zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartością zamówienia będzie suma wartości wszystkich jego części.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).