Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może skutecznie odrzucić oferty wykonawcy, który pomimo nałożenia takiego obowiązku postanowieniami siwz nie załączył do oferty zaparafowanego wzoru umowy.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że żądanie przez zamawiającego aby wykonawcy przedłożyli w składanej ofercie zaparafowany wzór umowy należy uznać za nieuzasadnione i nie znajdujące podstaw w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Powyższe wynika z treści normy wyrażonej w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis jednoznacznie stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań dotyczących zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych.

Katalog dokumentów jakich zamawiający może żądać na potwierdzenie wyżej wskazanych wymagań został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

Analizując wskazane rozporządzenie nie znajdujemy podstaw do wymagania od wykonawców załączenia do oferty zaparafowanego wzoru umowy (również oświadczenie o akceptacji treści warunków umowy nie mieści się w katalogu zawartych w rozporządzeniu dokumentów).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

13 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Pzp. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja