Partnerzy serwisu:
Wykonawca wnosząc odwołanie do KIO zobowiązany jest do uiszczenia opłat.

Wykonawca wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest między innymi do uiszczenia wpisu. Wysokości wpisu uzależniona jest od wartości szacunkowej zamówienia. Realizując dyspozycję wynikającą z art. 198 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 238).

Opłaty wynikające z wyżej wskazanego rozporządzenia nie są jedynym kosztem jaki musi uiścić wykonawca wnoszący odwołanie do KIO. Kolejną opłatą jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa, jeżeli wnoszący odwołanie udziela takiego osobie którą ustanawia jako pełnomocnika. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wysokość opłaty od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów i kopii wynosi 17 złotych.

Organem podatkowym właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Ponieważ pełnomocnictwo do występowania w postępowaniu odwoławczym dotyczy sprawy prowadzonej przed Krajową Izbą Odwoławczą opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy uiszczać na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Rachunek opłaty skarbowej:

Nazwa:

Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27

nr konta:

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 (opłata skarbowa za pełnomocnictwo dla . ..).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien być załączony do pełnomocnictwa.