Partnerzy serwisu:
W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest, pod sankcją utraty wadium, dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie.

Termin związania ofertą uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia i wynosi odpowiednio:

- do 30 dni dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych,

- do 90 dni jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln , a dla dostaw lub usług - 10 mln ,

- do 60 dni dla zamówień o innych wartościach niż wskazane powyżej.

W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest (pod sankcją utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie. W praktyce stosowania Prawa zamówień publicznych kontrowersje budzi sposób ustalenia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Stosownie do postanowień zawartych w art. 85 ust. 5 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Część zamawiających termin związania ofertą oblicza z uwzględnieniem postanowień art. 111 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to nie uwzględnia się tego dnia w którym zdarzenie nastąpiło. Konsekwencją takiego stanowiska jest uznanie, że dzień w którym upływa termin składania ofert nie jest wliczany do terminu związania złożoną w przetargu ofertą. Przedstawiciele wskazanego podejścia formalnego termin związania ofertą liczą od dnia następnego po upływie terminu składania ofert. W mojej ocenie należy jednak zgodzić się z podejściem prezentowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym termin związania ofertą zaczyna swój bieg w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wskazaną tezę potwierdza przykładowo wyrok KIO z dnia 12 września 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP/901/08. Zdaniem składu orzekającego przy liczeniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień składania ofert, na co jednoznacznie wskazuje brzmienie art. 85 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera własną, odrębną od przepisów Kodeksu Cywilnego regulację obliczania terminu związania ofertą. Zatem termin związania ofertą liczy się z dniem, w którym upłyną termin składania ofert.