Partnerzy serwisu:
Do szacowania wartości zamówienia zamawiający zobowiązany jest stosować art. 34 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy usługi nie są tego samego rodzaju wartość zamówienia można ustalić dla każdej z nich oddzielnie.

Pytanie

Czy istnieją podstawy do łączenia usług telekomunikacyjnych z usługami internetowymi? Czy należy je zrealizować w jednym postępowaniu?

Odpowiedź

Obie z wymienionych przez Ciebie usług mają charakter powtarzających się okresowo. W związku z powyższym, do szacowania wartości zamówienia zobowiązany jesteś zastosować art. 34 ustawy Pzp. W mojej ocenie nie są to jednak usługi tego samego rodzaju i wartość zamówienia dla każdej z nich możesz ustalić odrębnie.

Wymienione przez Ciebie usługi opisane są odmiennymi kodami CPV:

64200000-8 - usługi telekomunikacyjne;

72400000-4 - usługi internetowe (w tym 72411000-4 - dostawy usług internetowych (ISP); 72412000-1 - dostawcy usług poczty elektronicznej).

Proponuję jednak poddać analizie, czy przeprowadzenie jednego postępowania na świadczenie obu rodzajów usług nie przełoży się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne dla Twojej jednostki. Obecnie na rynku istnieje bowiem wiele podmiotów świadczących oba rodzaje tych usług i ich zakup w "pakiecie" może okazać się korzystny.

Podstawa prawna: art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest, pod sankcją utraty wadium, dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie.
 • Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Umowa ramowa nie dotyczy realizacji konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podmioty, które podpisały z zamawiającym umowę ramową zobowiązują się jedynie do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy. Można zatem stwierdzić, że umowa ramowa to umowa gotowości realizacji danych zadań (dostaw, usług, robót budowlanych), która może zostać podpisana bez względu na wartość zamówienia publicznego.
 • Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

  Przetargi krok po kroku
  Urszula Woronowicz, w latach 2004-2009 pracownik Departamentu Prawnego UZP, od 2009 r. specjalista ds. zamówień publicznych w Kancelarii Prawnej Professio
  W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Są to wyjątki od podstawowej zasady stanowiącej, iż wszystkie podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi.