Partnerzy serwisu:
Zastrzeżenie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznacza, że dokumenty te nie mogą być udostępniane przede wszystkim innym wykonawcom.

Pytanie

Czy tajemnica przedsiębiorstwa (np. receptura mieszanki asfaltowej) jest udostępniana organom kontrolującym?

Odpowiedź

Tak. Zastrzeżenie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznacza, że dokumenty te nie mogą być udostępniane przede wszystkim innym wykonawcom. Nie dotyczy to natomiast organów kontroli. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, "Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane".

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera natomiast art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jak wynika z powyższego, jeżeli w ofercie wykonawcy znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa, to wykonawca może nie zgodzić się na ich ujawnienie innym osobom.

Tajemnice możesz mieć tylko przed innymi wykonawcami

Co do możliwości ujawniania ww. informacji organom kontroli, to należy stwierdzić, że zastrzeżenie, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznacza, że dokumenty te nie mogą być udostępniane przede wszystkim innym wykonawcom. Nie jest ono natomiast skuteczne względem zamawiającego, KIO czy organów kontroli, które muszą mieć dostęp do powyższych informacji, w celu zweryfikowania treści oferty wykonawcy. Udostępniając powyższe informacje np. organom kontrolnym, zamawiający powinien jednak poinformować o ich zastrzeżeniu i zobowiązać kontrolującego do ich ochrony.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl