Partnerzy serwisu:
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej należy odróżnić od rozwiązania spółki. Wystąpienie oznacza bowiem, że występujący wspólnik traci swoje członkostwo w spółce, ale spółka istnieje dalej.

Pytanie

W trakcie realizacji zamówienia (dostawa oleju napędowego - umowa na czas nieokreślony zawarta w 1992 r.) jeden z dwóch wspólników spółki jawnej wystąpił ze spółki, w jego miejsce weszła córka i zięć drugiego wspólnika dalej pozostającego w spółce, w związku z czym uległa zmiana nazwy spółki jawnej. Pozostałe dane, tj. nr konta bankowego, adres, NIP i REGON pozostają bez zmian. Jak postąpić w tej sytuacji - czy do zawartej umowy wystarczy sporządzić aneks zmieniający nazwę spółki i osoby reprezentujące?

Odpowiedź

Jeśli nie doszło do rozwiązania spółki jawnej, tylko do wystąpienia z niej jednego ze wspólników, to do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego możesz sporządzić aneks zmieniający nazwę spółki i osoby reprezentujące. Pomimo wystąpienia z niej wspólnika i zmiany jej nazwy (firmy) oraz osób ją reprezentujących ta spółka została przecież wybrana zgodnie z przepisami ustawy Pzp i powinna kontynuować wykonywanie zamówienia publicznego. Nie doszło bowiem do niedozwolonych zmian, które powodują konieczność wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Co do zasady zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego są niedopuszczalne. Wyjątkiem jest wstąpienie w prawa i obowiązki wykonawcy zamówienia publicznego w wyniku sukcesji uniwersalnej. W świetle bowiem art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Jednak w opisanym stanie faktycznym nie dojdzie do żadnego przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy. Jeśli ze spółki jawnej wystąpił jeden ze wspólników, to spółka ta w dalszym ciągu istnieje i może kontynuować swoją działalność.

Różnice między wystąpieniem wspólnika ze spółki a rozwiązaniem spółki

W pierwszej kolejności sprawdź, czy doszło tylko do wystąpienia wspólnika ze spółki. Jeśli tak, do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego możesz sporządzić aneks zmieniający nazwę spółki i osoby reprezentujące (sporządzenie takiego aneksu w świetle art. 144 ust. 1 jest jak najbardziej dopuszczalne). Ta spółka pomimo zmiany jej nazwy (firmy) oraz osób ją reprezentujących została przecież wybrana zgodnie z przepisami ustawy Pzp i powinna kontynuować wykonywanie zamówienia publicznego. Nie doszło do niedozwolonych zmian, które powodują konieczność wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapamiętaj!

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej należy odróżnić od rozwiązania spółki. Wystąpienie oznacza bowiem, że występujący wspólnik traci swoje członkostwo w spółce, ale spółka istnieje dalej. W przypadku, kiedy jednak doszło do rozwiązania umowy spółki jawnej (na skutek okoliczności opisanych w art. 58 Kodeksu spółek cywilnych, np. wypowiedzenia umowy spółki przez jednego ze wspólników), to Twoje zamówienie nie może zostać przejęte przez nową spółkę jawną. Ta nowa spółka bowiem nie została wybrana w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapewne nie doszło w tym przypadku do sukcesji generalnej. Zamówienie powinno być w dalszym ciągu wykonywane przez dotychczasową spółkę, tyle tylko, że zostanie ona postawiona w stan likwidacji.

Postępowanie likwidacyjne polega na podjęciu czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do upłynnienia majątku spółki. Zanim jednak dojdzie do upłynnienia majątku spółki, likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania. Oczywiście wspólnicy spółki jawnej mogą ustalić inne zasady doprowadzenia do zakończenia bytu spółki niż postępowanie likwidacyjne. Ten inny sposób ma polegać na porozumieniu co do podziału majątku, sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku, zasad odpowiedzialności za część zobowiązań, w końcu może to być ustalenie metody podziału majątku w naturze ( in natura ) poprzez odpowiedni podział składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki, część in natura , część spieniężona. W sytuacji, kiedy likwidowana spółka jawna nie będzie jednak w stanie zrealizować zamówienia "do końca", należy rozwiązać umowę w sprawie zamówienia z winy wykonawcy i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 58 i 64 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037); art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Zakupów w Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A., w latach 2003-2005specjalista w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006naczelnik Wydziału Orzecznictwa.

www.portalzp.pl