Partnerzy serwisu:
W myśl przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie

Zamawiający na potwierdzenie doświadczenia wymagał w ofercie min. 2 zrealizowanych dostaw materiałów szewnych w ramach 2 odrębnych umów. Wykonawca w tabeli przedstawił 8 takich zrealizowanych umów, w tym w jednej pozycji brak jest potwierdzenia należytego wykonania umowy po jej zakończeniu, ale jest referencja wystawiona na miesiąc przed zakończeniem realizacji umowy. Druga pozycja nie odpowiada wymaganej wartości zrealizowanej umowy. W sumie wykonawca przedstawiając wykaz umów spełnia warunek 2 zrealizowanych umów. Czy w związku z tymi dwiema błędnymi pozycjami zamawiający powinien wymagać od wykonawcy przedstawienia nowego wykazu dostaw, czy też uznać je za spełnienie warunku (jest 6 umów spełniających warunek w siwz)?

Odpowiedź

Przedstawiony wykaz dostaw jest wystarczający dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Twój wymóg służy ocenie (na zasadzie "spełnia - nie spełnia"), czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie opisane, jako zrealizowanie min. 2 dostaw materiałów szewnych w ramach 2 odrębnych umów. (Przyjęto, że tak dokonany przez zamawiającego opis sposobu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie jest podstawą kwalifikacji wykonawcy do "drugiego etapu" postępowania, np. w przetargu ograniczonym). W takim przypadku, już wykazanie przez wykonawcę 2 spełniających wymogi dostaw, wystarczająco potwierdza spełnianie przez niego warunku udziału w postępowaniu. Zamieszczenie w tym samym wykazie także innych zamówień, z których nie wszystkie spełniają postawiony warunek, nie wpływa na sytuację prawną wykonawcy.

Na podstawie informacji zawartych w ofercie możesz bowiem dokonać pozytywnej oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Nieuzasadnione byłoby żądanie nowego wykazu dostaw. Taka czynność, dokonana w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, byłaby celowa i konieczna wyłącznie w przypadku, gdyby wskazane w pytaniu uchybienia skutkowały koniecznością wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Pamiętaj, że w myśl przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w opisanym stanie faktycznym wykonawca spełnia warunek udziału, zatem nie ma podstaw do wzywania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów poprzez dostarczenie nowego wykazu dostaw.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest specjalistą ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych.

www.portalzp.pl