Partnerzy serwisu:
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Postanowienia zawarte w § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), przedkładane przez wykonawcę zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W praktyce często spotykana jest sytuacja, w której na uprzednio wydanym zaświadczeniu zawierane jest potwierdzenie jego aktualności bez wydawania nowego dokumentu. W wielu gminach potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składane jest przez upoważnionych pracowników urzędu gminy. W przypadku zaistnienia wskazanej powyżej sytuacji wielu zamawiających zgłasza zapytanie: czy fakt podpisania potwierdzenia aktualności zaświadczenia przez pracownika urzędu gminy a nie przez jej burmistrza może stanowić podstawę do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu? W ocenie Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych wykluczenie wykonawcy z takiego powodu jest bezzasadne.

Zespół Arbitrów orzekając w sprawie znak: UZP/ZO/0-3744/05 ustalił, że zamawiający błędnie uznał, iż zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest nieważne, jeżeli podpis pod potwierdzeniem jego aktualności składa pracownik urzędu gminy a nie burmistrz.

Członkowie składu orzekającego zwrócili w wydanym wyroku uwagę na art. 268a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Wobec powyższego burmistrz może upoważnić pracownika urzędu do załatwienia spraw w jego imieniu. Fakt braku takiego upoważnienia w ofercie nie może również prowadzić do uznania zaświadczenia podpisanego przez upoważnionego pracownika za nieważne. Konkluzję odnośnie ważności zaświadczenia, pomimo braku załączonego pełnomocnictwa dla podpisującego pracownika Zespół Arbitrów oparł na wyrokach:

- Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1996 r. (III RN 8/96),

- Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 1996 r. (S.A./Po1555/95).

Ze wskazanych wyroków wynika, że istnienie bądź brak upoważnienia jest okolicznością, która podlega udowodnieniu. Wobec powyższego Zespół Arbitrów zwrócił uwagę, iż zamawiający zaprzeczył istnieniu takiego upoważnienia, jednak nie przedstawił, poza swoim zdaniem, żadnych innych dowodów potwierdzających brak upoważnienia dla pracownika, który poświadczył aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zespół Arbitrów uzasadniał, iż zamawiający powinien przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy zbadać czy pracownik urzędu gminy potwierdzający aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiada stosowne upoważnienie do dokonywania przedmiotowej czynności.