Partnerzy serwisu:
W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.

Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z nowym rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników "zp" (wyjątkiem jest oświadczenie członków komisji sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Informacje dotyczące np. ilości złożonych ofert jak i przedstawionych cen realizacji zamówienia zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również nowe rozporządzenie utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Uwaga!

Kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego.

Wskazane na wstępie rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nowe rozporządzenie utrzymuje również możliwość, że zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem stanowi usunięcie możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Termin udostępnienia protokołu z postępowania

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Wzory protokołu dostępne w internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl (załączniki zostały umieszczone poniżej artykułu)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Pobierz załącznik nr 1 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Pobierz załącznik nr 2 - Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego

Pobierz załącznik nr 3 - Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Pobierz załącznik nr 4 - Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

Pobierz załącznik nr 5 - Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Pobierz załącznik nr 6 - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Pobierz załącznik nr 7 - Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę

Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej

Pobierz załącznik nr 9 - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Pobierz załącznik nr 10 - Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego