Partnerzy serwisu:
Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu.

Pytanie

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (BZP) w sekcji IV.6 jest informacja na temat najniższej i najwyższej ceny. Jeżeli dana oferta została odrzucona, ale jej cena była najniższa, to czy w tym przypadku bierzemy tę cenę pod uwagę?

Odpowiedź

Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie.

Wyjaśnienie

Wynika to wprost z adnotacji zawartej w odnośniku nr 5 we wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, tj.: "Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia."

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69); art. 95 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.
 • Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
  W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV ?Udzielenie zamówienia? powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto.
 • Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek, prawnik, naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
  Opisując przedmiot zamówienia, powinieneś używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Wyznaczając zakres zamówienia, musisz określić, czego dotyczy Twoje zamówienie. Konieczne jest także wskazanie jego wielkości, określając jego np. ilość, wagę czy rozmiar
 • Kiedy należy dopuścić składanie ofert równoważnych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych.