Partnerzy serwisu:
W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV ?Udzielenie zamówienia? powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto.

Pytanie

Jaką wartość: netto czy brutto należy wpisać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia - sekcja IV, wiersz 6 (cena wybranej oferty i oferta z najniższą i najwyższą ceną)?

Odpowiedź

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie zamówienia" powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto.

Z definicji ceny wyrażonej w ustawie o cenach wynika, że ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Ponadto domniemywać należy, że gdyby ustawodawcy chodziło o podanie wartości netto, wówczas zawarłby w druku stosowną informację na ten temat, tak jak to wyraźnie uczynił w sekcji IV pkt 5 przedmiotowego ogłoszenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050).

Odpowiedź udzielona: 22 lipca 2010 r.

www.portalzp.pl