Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może w sposób dowolny ustalać wysokości ceny za SIWZ. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opłata jakiej zamawiający może zażądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

W celu uniknięcia ewentualnych kontrowersji dotyczących ustalenia wysokości opłaty jakiej zamawiający żąda od wykonawców za wydanie treści SIWZ w formie papierowej, zasadnym jest aby zamawiający posiadał kalkulację kosztów, na podstawie której ustalono wysokość opłaty. Opracowana przez Zamawiającego kalkulacja musi uwzględniać wymogi zawarte w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustalając wysokość opłaty za udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wolno uwzględniać innych kosztów niż bezpośrednio wynikające z treści art. 42 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Jednak zamawiający niejednokrotnie zawyżają wysokość opłaty za SIWZ poprzez uwzględnianie innych kosztów niż druk oraz przesłanie formularza do zainteresowanego wykonawcy. Najczęściej wśród nieprawidłowości związanych z ustaleniem ceny za formularz SIWZ można wymienić uwzględnianie kosztów:

- merytorycznego opracowania formularza SIWZ (np. poprzez uwzględnianie wynagrodzenia ekspertów),

- opracowania kosztorysów,

- materiałów biurowych tj. segregatory, teczki, w których formularz SIWZ jest przekazywany zainteresowanym wykonawcom,

- jakie przewiduje zamawiający w związku z przesyłaniem odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji.

Tymczasem uwzględnianie w cenie formularza SIWZ elementów które nie mieszczą się w normie art. 42 ust. 2, stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, który nie jest w stanie na podstawie kalkulacji kosztów uzasadnić ustalonej w treści ogłoszenia o przetargu ceny za udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może liczyć się z sytuacją, w której organ kontrolujący poprawność przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego potraktuje naruszenie art. 42 ust. 2 jako złamanie zasady powszechnego dostępu do zamówienia publicznego, co może w konsekwencji prowadzić do postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Istnieje również możliwość wniesienia odwołania na czynność zamawiającego polegającą na naruszeniu wskazanego powyżej przepisu, ponieważ bezsprzecznie zbyt wygórowana opłata za przekazanie SIWZ może być potraktowana jako naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i utrudnianie dostępu do zamówienia publicznego mniejszym firmom.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

 • Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec *
  Zamawiający zobligowany jest do udostępniania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał siwz, lub którzy pobrali siwz ze strony internetowej, jeżeli była tam zamieszczona.
 • Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska, radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych
  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.
 • Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
  W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV ?Udzielenie zamówienia? powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto.