Partnerzy serwisu:
Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.

Pytanie

Z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach umowy ramowej. Natomiast z art. 95 ust. 3 ustawy Pzp wynika, że w przypadku udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zamawiający może przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Po negocjacjach z wykonawcami, z którymi zawarto umowę ramową, zamawiający zobowiązany jest do przekazania siwz wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie których zostaną zawarte umowy realizacyjne. Zatem proszę o wyjaśnienie, jakie zapisy dotyczące odwołań winny być wniesione w siwz w związku z powyższą niespójnością przepisów prawa.

Odpowiedź

W siwz należy zawrzeć pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, tj. o możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na orzeczenie Izby do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zakres czynności, które mogą zostać objęte odwołaniem, jest uzależniony od wartości zamówienia, o czym należy również pouczyć wykonawców. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

Przepis art. 182 ust. 4 ustawy Pzp daje podstawę do wniesienia odwołania wykonawcy, który nie został zaproszony do złożenia oferty w ramach umowy ramowej. Dlatego też nie należy go przytaczać w treści pouczenia zawartego w specyfikacji. W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp ustawodawca w art. 95 ust. 3 umożliwił zamawiającemu przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli udziela się go na podstawie umowy ramowej.

Konsekwencją skorzystania przez zamawiającego z tego uprawnienia jest skrócenie terminów (art. 182 ust. 4 ustawy Pzp) do wniesienia odwołania przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa ramowa, a który nie został zaproszony do składania ofert. Terminy te wynoszą - w zależności od wartości zamówienia - odpowiednio 15 lub 30 dni od daty zamieszczenia lub publikacji ogłoszenia.

Jeżeli natomiast przedmiotowe ogłoszenie nie zostanie zamieszczone w Biuletynie ZP albo opublikowane w DzUUE, termin na wniesienie odwołania przez wykonawcę będzie wynosił odpowiednio 1 miesiąc lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego umową ramową.

Podstawa prawna: art. 95 ust. 3, art. 182 ust. 4, art. 184 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

 • Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może w sposób dowolny ustalać wysokości ceny za SIWZ. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opłata jakiej zamawiający może zażądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
 • Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec *
  Zamawiający zobligowany jest do udostępniania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał siwz, lub którzy pobrali siwz ze strony internetowej, jeżeli była tam zamieszczona.
 • Ważność gwarancji wadialnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Można wybrać ofertę złożoną po terminie

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 14.000 euro jedna z firm złożyła ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji. Cena przedstawiona w ofercie jest niższa niż ceny w pozostałych otrzymanych ofertach. Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie oferty pomimo jej złożenia po upływie wyznaczonego terminu ?