Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Podczas szkolenia prowadzący poinformował uczestników, iż gwarancja ubezpieczeniowa, w której jest zapis "gwarant zapłaci [...] gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie " jest nieważna. Szkolący poinformował, że jeśli wskazany powyżej zapis znajduje się w gwarancji to powoduje, że gwarancja staje się gwarancją warunkową poprzez użycie sformułowania "chyba że". Czy słuszne jest takie rozumowanie i należy tak wniesione wadium uważać za nieważne bo gwarancja jest warunkowa ?

Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171 poz. 1058) wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca w art. 46 ust. 4a zawarł zobowiązanie zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wskazany przepis został wprowadzony do Prawa zamówień publicznych w celu ograniczenia praktyki polegającej na celowym nieuzupełnianiu dokumentów na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Brak uzupełniania dokumentów w poprzednim stanie prawnym niejednokrotnie wynikał bowiem z zamiaru doprowadzenia do wyboru droższej oferty, złożonej przez wykonawców działających w nieformalnym porozumieniu. W związku z rozszerzeniem katalogu okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium, w przypadku gdy wykonawca wniesie wadium w formie gradacji ubezpieczeniowej z jej treści musi jednoznacznie wynikać, że obejmuje ona wszystkie okoliczności utraty wadium przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (w tym zawarte w art. 46 ust. 4a tej ustawy).

Ponieważ w art. 46 ust. 4a ustawodawca użył zwrotu "chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie", nie można się zatem zgodzić z tezą, iż gwarancja zawierająca taki zapis jest wadliwa.

Zatem nie można zgodzić się z argumentacją, iż gwarancja jest nieważna ponieważ ma charakter warunkowy. Wskazany zapis należy odczytywać jako realizację prawa do zatrzymania wadium jedynie w sytuacji winy wykonawcy w nieuzupełnieniu dokumentów. Bezsprzecznie wskazany zapis nie stanowi o zapadalności gwarancji pod warunkiem zaistnienia okoliczności innych niż wskazane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zatem nie stanowi tez o jej nieważności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

 • Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający uprawniony jest do określenia w treści SIWZ terminu w jakim kwota gwarancji musi zostać wypłacona jeżeli zostaną spełnione przesłanki nakazujące jej wypłacenie.
 • Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka *
  Zatrzymanie wadium jest niejako sankcją za niestosowanie się wykonawcy do obowiązków wynikających wprost z ustawy Pzp, mających na celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Kiedy można zatrzymać wadium?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Obowiązek zatrzymania wadium nie zachodzi, jeżeli wykonawca udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu).