Partnerzy serwisu:
Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu).

Pytanie

Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania jeszcze w tym roku, a drugi w przyszłym roku.

Odpowiedź

Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu). Natomiast w rubryce "Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej" możesz wpisać informację o tym, że realizacja zamówienia podzielona jest na 2 etapy i wskazać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub okresy ich trwania.

Wyjaśnienie

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest kosztorys inwestorski. Nie ma przeszkód, aby szacując wartość zamówienia na roboty budowlane, podzielić jego wykonanie na 2 etapy, realizowane w odstępie czasu. Przedmiotem zamówienia będą jednak w dalszym ciągu roboty budowlane w pełnym zakresie, bez względu na okres ich realizacji. W stosunku do tak ustalonej wartości szacunkowej ustalisz np. kwotę wadium. Informacja o takim podziale powinna znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwot z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w sekcji II "Przedmiot zamówienia w pkt 2 Czas trwania zamówienia lub termin wykonania" powinieneś w mojej ocenie podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu). Jednocześnie zwróć uwagę, że w sekcji IV.4.16 ogłoszenia przewidziano rubrykę na informacje dodatkowe "Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej ". W tej rubryce możesz wpisać wszystkie informacje istotne dla zamówienia, dla których nie przewidziano miejsca w innych sekcjach ogłoszenia. Proponuję zawrzeć informację o tym, że realizacja zamówienia podzielona jest na 2 etapy, i wskazać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub okresy ich trwania. Pamiętaj, że szczegółowe informacje na ten temat, w tym również dotyczące zakresu robót przewidzianych do wykonania na poszczególnych etapach realizacji zamówienia zawrzesz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 6 i 8, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 36 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 224, poz. 1795).

* Autor jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl