Partnerzy serwisu:
Intencją ustawodawcy było, aby tryb zapytania o cenę znajdował zastosowanie w celu wyłonienia wykonawców zamówień typowych i dokładnie sprecyzowanych przez zamawiającego.

Pytanie

Czy można zastosować tryb zapytania o cenę do zamówienia na kompleksowe przygotowanie koncertu noworocznego?

Odpowiedź

Udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie koncertu noworocznego w trybie zapytania o cenę jest niezasadne.

Wyjaśnienie

Decydując się na wybór każdego niekonkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający musi spełnić ustawowe przesłanki do jego zastosowania.

W przypadku trybu zapytania o cenę, ustawodawca wymaga w art. 70 ustawy Pzp, aby usługi lub dostawy będące przedmiotem zamówienia realizowanego w tym trybie były:

- powszechnie dostępne,

- miały ustalone standardy jakościowe.

Intencją ustawodawcy było, aby tryb zapytania o cenę znajdował zastosowanie w celu wyłonienia wykonawców zamówień typowych i dokładnie sprecyzowanych przez zamawiającego. Pierwsza z ww. wymienionych przesłanek może zostać uznana za spełnioną, albowiem realizacja tego typu zamówienia (koncertu) jest zamówieniem typowym w branży organizatorów rozrywki. Niestety druga z nich będzie trudna do uzasadnienia. Realizacja niniejszej usługi musi bowiem pozostawiać wykonawcy margines do wykazania własnej inicjatywy, wymaga rozmachu i spektakularnego efektu, a zatem nie sposób dokładnie ją znormalizować.

Spośród przykładowych usług, których charakter uzasadniać będzie wybór niniejszego trybu, wskazać można sprzątanie pomieszczeń, pranie, czy usługi w zakresie żywienia.

Podstawa prawna: art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych

www.portalzp.pl

 • Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd *
  Wybór trybu z wolnej ręki powinien być dokonywany tylko w wyjątkowych okolicznościach, zgodnie ze ściśle interpretowanymi przesłankami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp.
 • Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu).
 • Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  W przypadku, gdy zamawiane materiały mają podobne przeznaczenie oraz można je uzyskać od tego samego wykonawcy i w tym samym czasie, to przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować.
 • Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych.