Partnerzy serwisu:
Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Czy można wymagać zabezpieczenia wadium jedynie poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy? Czy jeśli taki zapis znajduje się w siwz, to zamawiający może odrzucić ofertę, w której zabezpieczenie jest w postaci gwarancji bankowych?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca ma prawo swobody wyboru formy wadium spośród wskazanych w ustawie Pzp. Z tego względu nie miałeś prawa ograniczyć w siwz form, w jakich wykonawcy mogą wnieść wadium, jedynie do pieniądza. Wykonawca, który wniósł wadium w formie gwarancji bankowej, postąpił prawidłowo i nie możesz odrzucić złożonej przez niego oferty.

Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Pzp. Natomiast Ty jako zamawiający nie powinieneś tego prawa w żaden sposób ograniczać. Wybór formy wadium, a co za tym idzie, decyzja o poniesieniu związanych z nim ewentualnych kosztów jest elementem strategii wykonawcy i może mieć wpływ na wysokość ceny oferty. Z tego względu zamawiający nie może żądać wniesienia wadium tylko w jednej wybranej przez siebie formie, np. w pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy. Z podobnych względów nie masz również prawa żądać od wykonawców wniesienia wadium w formie innej niż wskazana w ustawie Pzp.

Uwaga na postanowienia siwz!

Zapis w siwz ograniczający wykonawcom możliwość wyboru formy wadium jako sprzeczny z obowiązującym prawem jest w mojej opinii nieskuteczny. Z tego względu niezastosowanie się do niego przez wykonawcę nie powinno wywoływać dla niego negatywnych konsekwencji, a w szczególności nie powinno skutkować odrzuceniem złożonej oferty. To wykonawca wybiera formę wniesienia wadium

Jakie formy wniesienia wadium dopuszcza Pzp?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wykonawca może dokonać wyboru jednej z niżej wymienionych form i wnieść wadium w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z zastrzeżeniem, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym),

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275),

- lub w kilku z ww. form.

Jak wynika z powyższego, wadium może zostać skutecznie wniesione również w formie gwarancji bankowej.

Co powinna zawierać bankowa gwarancja wadialna?

Pamiętaj, że dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna powinna być bezwarunkowa oraz nieodwołalna, a poza tym zawierać w swojej treści:

- wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela / banku),

- wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić,

- określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje - z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany,

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium,

- wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Jeżeli złożony przez wykonawcę dokument spełnia wszystkie ww. warunki, nie masz prawa odrzucić oferty.

Podstawa prawna: art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl