Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy zamawiane materiały mają podobne przeznaczenie oraz można je uzyskać od tego samego wykonawcy i w tym samym czasie, to przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować.

Pytanie

Czy wartość materiałów promocyjnych takich jak ulotki i foldery reklamowe należy zsumować w skali roku? Są one zamawiane partiami, a każda partia dotyczy innego wydarzenia, ma inną tematykę i najczęściej inny format. Mamy również materiały promocyjne dotyczące naszej stałej atrakcji, czyli bilety wstępu, mapki po zaczarowanym świecie i naklejki. Czy to wszystko trzeba rozpatrywać łącznie? Każdy z tych materiałów ma inny format, inną treść i przeznaczenie, ale dotyczą jednej wystawy, naszej stałej atrakcji.

Odpowiedź

W przypadku, gdy zamawiane przez Ciebie materiały można uzyskać od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie, przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).W celu znalezienia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie należy ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami, których nie trzeba sumować. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia odrębny przedmiot zamówienia. Należy przyjąć (zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych), iż dokonując takich rozważań, pod uwagę powinniśmy brać:

- tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu

- tożsamość czasową zamówienia - możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie

- możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę

Co to jest tożsamość przedmiotowa zamówienia?

Tożsamość zamówień będzie występować, gdy zamawiane usługi będą służyły temu samemu celowi, mogą zostać wykonane za pomocą tych samych narzędzi czy środków oraz mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę. Mając powyższe na uwadze, z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli do czynienia, gdy nie będziesz ich mógł uzyskać od tego samego wykonawcy lub będą one innego rodzaju i o odmiennym przeznaczeniu. W Twoim przypadku mamy do czynienia z wykonaniem ulotek, folderów reklamowych i innych wyrobów poligraficznych. Zostały one zakwalifikowane do jednej grupy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), a mianowicie do grupy usługi drukowania (CPV 78100000-8). Jakkolwiek przy ustalaniu wartości zamówienia ustawa Pzp nie nakłada obowiązku grupowania zamówień według słownika, jednakże może mieć ono znaczenie przy ustalaniu, czy mamy do czynienia z tożsamością przedmiotową zamówienia. Zamawiający ma bowiem obowiązek do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 30 ust. 7 ustawy Pzp).

Kiedy występują zamówienia odrębne?

W przypadku różnego rodzaju ulotek, folderów itp. musisz ustalić, czy można je wszystkie uzyskać od jednego wykonawcy. Jeśli tak, to sporządzając swój plan zamówień na cały rok, powinieneś uwzględnić łączną wartość wszystkich planowanych zamówień. Natomiast jeśli wystąpi sytuacja, iż różne rodzaje zamawianych materiałów wymagają innych technik drukarskich, takich, które powodują, iż nie można takich usług otrzymać od tego samego wykonawcy, możesz oszacować je osobno i potraktować jako odrębne zamówienia. W takim przypadku nie ma znaczenia, że przedmiot zamówienia można zakwalifikować do tego samego kodu CPV. Pamiętaj, że jeśli jesteś w stanie z należytą starannością oszacować swoje zapotrzebowanie na cały rok, nie ma wtedy znaczenia fakt, iż w danym momencie potrzebujesz zamówić tylko konkretne materiały ani też że dotyczą one różnych wydarzeń. Możesz wybrać wykonawcę, któremu będziesz sukcesywnie zlecać wykonywanie aktualnie potrzebnych materiałów. W takim przypadku będziesz miał do czynienia z jednym zamówieniem wykonywanym w częściach, które są realizowane w zależności od Twoich potrzeb.

A może zamówienia częściowe?

W przypadku, gdy występuje tożsamość przedmiotu zamówienia, możesz również udzielić zamówienia w częściach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania. Ustawa Pzp zakazuje podziału zamówień, tylko gdy ma to na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub zaniżenia wartości zamówienia (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp). Pamiętaj, że w takim przypadku wartością każdej części zamówienia będzie łączna wartość poszczególnych jego części (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp). W przypadku, gdy zamówienia mają charakter nieprzewidywalny i nie byłeś w stanie ich określić na etapie planowania, wtedy możesz potraktować je jako zamówienia odrębne i nie łączyć ani sumować z innymi.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl