Partnerzy serwisu:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Obowiązek zatrzymania wadium nie zachodzi, jeżeli wykonawca udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Pytanie

Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uzupełnił dokument w zakresie niekaralności (członek zarządu, mający miejsce zamieszkania poza terytorium RP), wystawiony przez urząd niemiecki stanowiący odpowiednik polskiego KRK. Jednak złożony dokument nie potwierdza niekaralności na dzień składania ofert. Czy w związku z opisaną sytuacją zamawiający powinien zatrzymać wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp?

Odpowiedź

Przeważająca część doktryny i orzecznictwa opowiada się w takiej sytuacji za niezatrzymywaniem wadium. Wydaje się, że aby ostatecznie się upewnić, warto skierować pismo do wykonawcy, aby ustalić przyczyny nieuzupełnienia.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1530/08) stwierdziła, że "art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, z uwagi na jego restrykcyjny charakter, powinien być interpretowany w sposób ścisły". W tym przypadku chodzi o brak "fizyczny" dokumentu lub oświadczenia. Wynika z tego, że sankcją utraty wadium zagrożony jest jedynie brak złożenia jakiegokolwiek dokumentu na wezwanie, czyli zupełna bierność wykonawcy. Według UZP powyższa interpretacja KIO "pozostaje w sprzeczności z literalnym brzmieniem" przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. KIO w opinii dostępnej na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że w świetle art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, za niezłożenie dokumentów należy uznać bierność wykonawcy (fizyczny brak dokumentu) oraz sytuację, gdy wykonawca składa co prawda w drodze art. 26 ust. 3 Pzp dokument, jednak niepotwierdzający spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego. Najsłuszniejsze wydaje się być stanowisko przedstawione przez UZP. Obowiązek zatrzymania wadium nie zachodzi, jeżeli wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Co prawda ciężar dowodu spoczywa na wykonawcy, ale dobrą praktyką byłoby zwracanie się do wykonawców, aby wyjaśnić powyższe okoliczności. Odpowiedź wykonawcy pozwoli wówczas na otrzymanie pewności co do poprawności zatrzymania wadium.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka *
  Zatrzymanie wadium jest niejako sankcją za niestosowanie się wykonawcy do obowiązków wynikających wprost z ustawy Pzp, mających na celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd *
  Wybór trybu z wolnej ręki powinien być dokonywany tylko w wyjątkowych okolicznościach, zgodnie ze ściśle interpretowanymi przesłankami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp.
 • Ważność gwarancji wadialnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może wezwać wykonawcy do przedstawienia innego dokumentu jeżeli stwierdzi, że złożony w ofercie przetargowej dokument zawiera nieprawdziwe informacje.